بررسی تأثیر اسانس گیاه اسطوخودوس برای کنترل بیماری حباب خشک در قارچ خوراکی دکمه ای Agaricus bisporus

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین –پیشوا، ورامین، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین –پیشوا، دانشکده کشاورزی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین، ایران

چکیده

قارچ‌های خوراکی در معرض بیماری‌ها و آفات مختلف قرار دارند که باعث کاهش جدی محصول می‌گردند. بیماری حباب خشک با عامل Lecanicillium fungicola (Preuss) Zare and Gams یکی از مهم‌ترین بیماری هایی است که در قارچ های خوراکی ایجاد خسارت می‌کند. با توجه به این که در حال حاضر تعداد معدودی از قارچ‌کش‌ها جهت مبارزه با بیماری‌های قارچ‌های خوراکی در دسترس است و از سوی دیگر در کل مقاومت قارچ‌های بیماری زا به قارچ‌کش‌ها به علت استفاده مکرر از آن‌ها ایجاد می-شود، لذا گیاه اسطوخودوس می تواند به عنوان یک راه حل جایگزینی جهت کنترل بیماری های قارچ های خوراکی باشد. در این مطالعه تأثیر اسانس گیاه اسطوخودوس به دو روش اختلاط به محیط کشت و کاربرد دیسک کاغذی بر روی قارچ عامل بیماری حباب خشک و قارچ خوراکی مورد آزمایش قرار گرفت. در بخش دیگری از این تحقیق تأثیر این اسانس بر روی قارچ بیمارگر در انبار و روی قارچ خوراکی بررسی شد. نتایج آزمون اختلاط اسانس‌ها با محیط کشت نشان داد که اسانس گیاه اسطوخودوس در غلظت ppm1000 به میزان 25/89% از رشد قارچ بیمارگر جلوگیری کرد. در مورد قارچ خوراکی بیشترین بازدارندگی از رشد مربوط به غلظت ppm1000 اسانس گیاه اسطوخودوس و درصدکنترل کنندگی 23/65% بود. نتایج آزمون دیسک کاغذی نشان داد که همۀ غلظت‌های به کار رفته در این تحقیق قادر به کاهش درصدی از رشد قارچ بیمارگر هستند. بیشترین میزان بازدارندگی مربوط به غلظت ppm1000 و به میزان 12/83 % بود. .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Lavender Essence on dry bubble disease in Agaricus bisporus

نویسندگان [English]

  • Jalal Gholamnezhad 1
  • Mahmood Allahyari 2
  • Mojdeh Maleki 3
1 Assistant professor of Agriculture and Natural Resource Faculty, Ardakan University, Ardakan, Iran
2 Ms student
3 Department of Plant Pathology, College of Agriculture,Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
چکیده [English]

Dry bubble disease caused by Lecanicillium fungicola (Preuss) Zare and Gams is one of the most important diseases that causes damage to edible fungi. Due to the fact that a small number of fungicides are currently available to fight against fungal diseases, on the other hand, the overall resistance of Gia lavender fungi as an alternative to controlling oral fungal diseases. In this study, the effect of lavender essential oil was tested by two methods of mixing with culture medium and application of paper disc on the fungus causing dry bubble disease and edible fungus. In another part of the study, the effect of this essential oil on pathogenic fungi in storage and on edible mushrooms was investigated. The results of the essential oil mixing test with the culture medium showed that the essential oil of lavender in the concentration of 1000 ppm prevented the growth of pathogenic fungi by 89.25%. In the case of edible fungi, the highest inhibition of growth was related to the concentration of 1000 ppm essential oil of lavender and the control percentage was 65.23%. The results of the paper disk test showed that all the concentrations used in this study were able to reduce the growth rate of the pathogenic fungus. The highest inhibition rate was 1000 ppm and 83.12%. The results of the warehouse test showed that lavender essential oil increased the number of healthy fungi by 67.162% compared to the control by 7.30%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dry bubbles
  • Essence
  • lavender