بررسی تاثیر قارچکشها بر رشد میسلیومیBotritis cinerea عامل بیماری کپک خاکستری گوجه فرنگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اموخته

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا

3 دانشگاه ازاد ورامین

چکیده

گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Miller) گیاهی یکساله و متعلق به خانواده سولاناسه (Solanaceae) می‌باشد. این گیاه بطور کلی مساحتی حدود سه میلیون هکتار را به خود اختصاص داده ولی همواره در معرض عوامل خسارتزابه ویژه ‌، سوختگی بوتریتیسی(Botrytis blight) ناشی از قارچBotrytis cinerea قرار داردکه در شرایط مطلوب محیطی (رطوبت زیاد و دما تا 15 درجه سانتی‌گراد)، در ارقام و هیبریدهای گوجه فرنگی رایج می‌باشد. قارچ‌کش‌ها با مهار جوانه‌زنی و نفوذ اسپورها می‌توانند از وقوع بیماری پیشگیری کرده امابه دلیل مقاومت بیمارگر در برابر قارچ‌کش‌ها تناوب برنامه‌های سمپاشی با دوزهای صحیح و زمان‌های مناسب الزامی می‌باشد. پژوهش حاضر به بررسی اثر قارچکش ها روی رشد میسلیومی بیمارگر هدف می‌پردازد. بدین منظور ابتدا جدایه‌های مختلف قارچ از گلخانه ها و مزارع گوجه فرنگی جمع‌آوری گردید ،خالص‌سازی و اثبات بیماریزایی وتعیین قدرت بیماریزایی جدایه های قارچ روی رقم پتو ارلی حساس به بیماری با سوسپانسیون اسپور قارچ به میزان 105×2 اسپور در میلی لیتر روی برگ‌ها در گلخانه انجام شد. شدت شاخص بیماری بعد از15روز به روش فیومه و فیومه(Fiume and fiume)تعیین شد و برای تعیین اثر قارچکش ها روی رشد میسلیومی از قارچکش های کاپتان ، اپیریدیون+کاربندازیم ، تیرام ، آگروفار و تیوفانات –متیل با میزان یک درهزار در محیط کشت استفاده شد.در بین قارچکش های استفاده شده به ترتیب ایپریدیون + کاربندازیم با 5/89درصد بازدارندگی و سپس آگروفار با 76/83 درصد با غلظت یک در هزار در کنترل رشد میسلیومی قارچ موفق بودند.

کلیدواژه‌ها