بررسی کنترل سس مزارع یونجه با استفاده از مقادیرمختلف کاه وکلش پوسیده گندم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی گروه کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد خوی

چکیده

به منظور بررسی کنترل سس مزارع یونجه با استفاده از مقادیر مختلف کاه و کلش پوسیده گندم، دو آزمایش مجزا در سال زراعی 4-1393، به صورت هم زمان در دو مزرعه مختلف در ارومیه، با طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل هفت سطح کاه و کلش با وزن های یک، دو، سه، چهار و پنج کیلوگرم در متر مربع، وجین دستی و شاهد (بدون کنترل) در نظر گرفته شدند. مقادیر مذکور کاه و کلش در هر کرت پاشیده شد و کاملا سطح کرت ها را پوشانید. در هر بلوک یک کرت به صورت کنترل مکانیکی و نیز یک کرت آلوده به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان دادند که تاثیر مقادیر مختلف کاه و کلش به کار برده شده روی برخی صفات رویشی یونجه از جمله قطر ساقه، ارتفاع ساقه، و وزن تر کل یونجه در سطح احتمال یک درصد معنی دار و موجب افزایش آن ها نسبت به تیمار شاهد گشت. هم چنین بررسی نتایج عملکرد و اجزای عملکرد حاکی از اثر معنی دار کاربرد مقادیر مختلف کاه وکلش پوسیده گندم بر صفات عملکرد ماده خشک و میزان کلروفیل در سطح احتمال یک درصد بود. در بین مقادیر مختلف کاه و کلش، تیمار 5 کیلوگرم بهترین نتیجه را نسبت به سایر مقادیر نشان داد. مشخص شد که استفاده از کاه و کلش پوسیده گندم برای مقابله با سس (به مقدار پنج کیلو در هر کرت) اثرات مناسب در کنترل سس داشت.

کلیدواژه‌ها