بررسی اثرات متقابل کاربرد توأم برخی جدایه‌های بومی باکتری Bacillus thuringiensis و ویروس Nucleopolyhedrovirus روی کنترل کرم غنچه توتون (Helicoverpa armigera).

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق گروه بیوتکنولوژی مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش

2 بخش گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش

3 گروه بیوتکنولوژی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش

چکیده

کرم غنچه توتون (Helicoverpa armigera) یکی از آفات مهم توتون در سراسر جهان می‌باشد. ادر این تحقیق، با ترکیب دو غلظت از باکتری Bt (spore/ml 107 × 1- 107 × 2) و دو غلظت از ویروس NPV ( POB/ml 104- 103) روی درصد کشندگی لاروهای سن دوم کرم غنچه توتون به صورت طرح فاکتوریل بر پایه کاملا تصادفی با 20 تیمار و سه تکرار در شرایط آزمایشگاه بررسی شد. نتایج نشان داد که جدایه‌های 12، 73، 72 و 50 از باکتری Bt با غلظت spore/ml 107 × 2 در ترکیب با ویروس NPV با غلظت POB/ml 104 دارای بیشترین اثر کشندگی بودند، به طوریکه در روزهای هفتم و چهاردهم بعد از اعمال تیمار، دارای 100 درصد اثر کشندگی بودند. کمترین اثر کشندگی مربوط به جدایه 58 باکتری Bt با غلظت spore/ml 107 × 1 در ترکیب با ویروس NPV با غلظت POB/ml 103 بود که در روز چهاردهم بعد از اعمال تیمار، فقط 2/42 درصد کشندگی ایجاد کرد. LC50 جدایه برتر (Bt-72) برابر با spore/ml 106 × 7 و برای جدایه برتر NPV (NPV-10) برابر با POB/ml 104 × 1/8 بوده است. نتایج نشان داد که Bt با غلظت spore/ml 107 × 1 در ترکیب با هر دو غلظت از NPV و نیز Bt با غلظت spore/ml 107 × 2 در ترکیب با 104 (POB/ml) اثرات افزایشی نشان دادند. اثرات تعاملی سینرژیستی در ترکیب بیشترین غلظت ازBt ) spore/ml107 × 2 (و کمترین غلظت از NPV (103 POB/ml) مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها