بررسی اثرات متقابل کاربرد توأم برخی جدایه‌های بومی باکتری Bacillus thuringiensis و ویروس Nucleopolyhedrovirus روی کنترل کرم غنچه توتون (Helicoverpa armigera).

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق گروه بیوتکنولوژی مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش

2 بخش گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش

3 گروه بیوتکنولوژی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش

چکیده

کرم غنچه توتون (Helicoverpa armigera) یکی از آفات مهم توتون در سراسر جهان می‌باشد. ادر این تحقیق، با ترکیب دو غلظت از باکتری Bt (spore/ml 107 × 1- 107 × 2) و دو غلظت از ویروس NPV ( POB/ml 104- 103) روی درصد کشندگی لاروهای سن دوم کرم غنچه توتون به صورت طرح فاکتوریل بر پایه کاملا تصادفی با 20 تیمار و سه تکرار در شرایط آزمایشگاه بررسی شد. نتایج نشان داد که جدایه‌های 12، 73، 72 و 50 از باکتری Bt با غلظت spore/ml 107 × 2 در ترکیب با ویروس NPV با غلظت POB/ml 104 دارای بیشترین اثر کشندگی بودند، به طوریکه در روزهای هفتم و چهاردهم بعد از اعمال تیمار، دارای 100 درصد اثر کشندگی بودند. کمترین اثر کشندگی مربوط به جدایه 58 باکتری Bt با غلظت spore/ml 107 × 1 در ترکیب با ویروس NPV با غلظت POB/ml 103 بود که در روز چهاردهم بعد از اعمال تیمار، فقط 2/42 درصد کشندگی ایجاد کرد. LC50 جدایه برتر (Bt-72) برابر با spore/ml 106 × 7 و برای جدایه برتر NPV (NPV-10) برابر با POB/ml 104 × 1/8 بوده است. نتایج نشان داد که Bt با غلظت spore/ml 107 × 1 در ترکیب با هر دو غلظت از NPV و نیز Bt با غلظت spore/ml 107 × 2 در ترکیب با 104 (POB/ml) اثرات افزایشی نشان دادند. اثرات تعاملی سینرژیستی در ترکیب بیشترین غلظت ازBt ) spore/ml107 × 2 (و کمترین غلظت از NPV (103 POB/ml) مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the interaction effects of combined application of some native strains of Bacillus thuringiensis and Nucleopolyhedrovirus on control of Helicoverpa armigera.

نویسندگان [English]

  • sajjadi afshin 2
  • Zein-Al-Abedin shahadatimoghaddam 3
2 1- Plant Pathology department of Tirtash Research and Education Center
3 1- Plant Pathology department of Tirtash Research and Education Center
چکیده [English]

Helicoverpa armigera is one of the most important tobacco pests in allover the world. TIn this research, the interaction effects of combined use of 5 superior Bt isolates and one superior NPV isolate that in previous research of authors, were isolated from different parts of the northern of iran, By combining two concentrations of Bt (2 × 107 – 1 × 107 spore/ml) and two concentrations of NPV (103 – 104 POB/ml) investigated on mortality of 2th larvae of H. armigera as a completely randomized factorial design with 3 replications under laboratory conditions. The results showed that Bt isolates (12, 73, 72, 50) with (2 × 107 spore/ml) concentration in combination with NPV (104 POB/ml) had the most lethal effect, So that on 7 and 14 days after treatment, they had 100% lethal effects. The lowest mortality related to Bt-58 with (1 × 107 spore/ml) in combination with NPV (103 POB/ml), which on fourteenth days after applying the treatment, it caused only 42/2% mortality. LC50 of superior isolate (Bt-72) was equal to 7 × 106 spore/ml and superior isolate (NPV-10) was equal to 8/1 × 104 POB/ml. The results revealed that 1 × 107 spore/ml concentration of Bt in combination with both two NPV concentrations and also Bt (2 × 107 spore/ml) in combination with 104 POB/ml showed Additive effects. Synergistic interaction effects were observed in combination of the highest concentration of Bt (2 × 107 spore/ml) and the lowest concentration of NPV (103 POB/ml).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bt
  • Interaction effect
  • Helicoverpa armigera
  • NPV
  • Native isolates