بررسی خصوصیات ژنی جدایه‌های بومی باکتری Bacillus thuringiensis از خاک‌های مناطق جنگلی استان گلستان.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق گروه بیوتکنولوژی مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش

2 گروه گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش

3 گروه بیوتکنولوژی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش

چکیده

جدایه‌های بومی باکتری Bacillus thuringiensis (Bt) از خاک‌های مناطق جنگلی شهرستان‌های مختلف استان گلستان جداسازی و ژن Cry و Vip عامل تولید توکسین و پروتئین موثر روی حشرات در آن‌ها ردیابی شد. از کل 42 نمونه خاک مورد بررسی از طریق بازدارندگی انتخابی استات سدیم، تعداد 160 جدایه Bt جداسازی گردید. پس از کشت کلنی ‌ها، رنگ آمیزی اختصاصی و شناسایی میکروسکوپی در 40 درصد از جدایه‌ها، پروتئین کریستالی مشاهده شد که برای بسیاری از حشرات سمی هستند. بررسی مولکولی این جدایه‌های Bt نشان داد که در 12 جدایه ژن‌هایCry و Vip وجود دارند. آزمایشات تعیین ساختار ژنی برای وجود 3 ژن Cry 1A ( شامل Cry 1Aa, Cry 1 Ab, Cry 1Ac) و ژن‌های Cry 1I، Cry 1F، Cry 2، Cry 9 و Vip 3Aa با استفاده از 8 جفت آغازگر اختصاصی انجام شد. ژن‌های Cry 1Ab، Cry 2 و Cry 1F در همه جدایه‌ها مشاهده شد، ولی ژن‌های Cry 1Aa، Cry 1I و Cry 1Ac فراوانی بسیار کم (کمتر از 20 درصد) داشتند و یا در هیچ یک از جدایه‌ها یافت نشدند. نتایج این تحقیق می تواند برای ردیابی جدایه‌های بومی باکتری Bt که دارای پروتئین‌های کریستالی موثر روی حشرات هستند، مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها