کنترل شیمیایی عامل بیماری سفیدک داخلی توتون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش

2 گروه گیاه‌پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش

چکیده

قارچ بیمارگر Adam Peronospora tabacina موجب بیماری سفیدک داخلی در خزانه و مزارع توتون می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی کارآیی قارچ‌کش جهت مدیریت بیماری سفیدک داخلی توتون است. آزمایش در شرایط مزرعه با هشت تیمار و چهار تکرار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در روستای اسبوکلا ساری (استان مازندران) در سال 1398 بر روی رقم هواخشک توتون HBT8 در کرت‌هایی به ابعاد 5×8 متر انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: قارچ‌کش‌های 1- اینفینیتو 5/0 در هزار، 2- اینفینیتو 1 در هزار، 3- اینفینیتو 5/1 در هزار، 4- متالاکسیل 5/0 در هزار، 5- متالاکسیل 1 در هزار، 6- متالاکسیل 5/1 در هزار، 7- دیتان ام 45 5/2 در هزار و 8- شاهد بود. بعد از مشاهده اولین علایم بیماری سمپاشی انجام و با شاهد مقایسه شد. تاثیر قارچ‌کش‌ها با اندازه‌گیری شدت بیماری بر اساس میزان لکه روی سطح برگ و اسپوردهی در زمان آلودگی 50 درصدی تیمار شاهد بود. داده‌های تحقیق با نرم افزار MSTAT-C تجزیه واریانس و مقایسه میانگین با استفاده از آزمون حداقل اختلاف معنی‌دار Lsd انجام شد. نتایج نشان داد قارچ‌کش‌های اینفینیتو 5/1 و 1 در هزار، ریدومیل مانکوزب 5/1 و 1 در هزار، دیتان ام 45 (5/2 در هزار) اینفینیتو و ریدومیل مانکوزب 5/0 در هزار به ترتیب با 90، 88، 87، 82، 80، 75 و 70 درصد در مزرعه بیماری سفیدک داخلی توتون را کنترل نمودند. بنابراین قارچ‌کش‌های اینفینیتو (1 و 5/1 در هزار) و ریدومیل مانکوزب (5/1 در هزار) برای مدیریت بیماری سفیدک داخلی توتون در سطح مزرعه قابل توصیه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها