تعیین آستانه زیان اقتصادی سوسکهای کرگدنی Oryctes elegans و Oryctes agamemnon در نخلستان‌های استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم باغبانی

2 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، گروه گیاهپزشکی

چکیده

سوسک‌های شاخدار خرماPrell Oryctes elegans و Oryctes agamemnon Burmeister از آفات مهم نخل خرما می-باشند. در این پژوهش به منظور تعیین سطح زیان اقتصادی این آفاتانجام شد. طرح آماری بلوک کامل تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار بود. برای ایجاد تراکم‌های مختلف آفت، 4چهارغلظت مختلف 5/0، 1، 5/1 و 2 میلی‌لیتر در لیتر DOR 200 SL (ایمیداکلوپرید) به روش تزریق در تنه و شاهد بدون آفت‌کش استفاده شد. نمونه‌برداری‌ها از ۲۶ اسفند 1396 تا ۲۶ مرداد 1397 به صورت دو هفته یک‌بار انجام شد. برای برآورد خسارت از روش تعیین رابطه موجود بین صدمه آفت (سوراخ‌های موجود در تنه) و کاهش محصول استفاده شد. سطح زیان اقتصادی (EIL) آفت با استفاده از روش نورتون محاسبه شد. رابطه رگرسیونی بین صدمه و کاهش عملکرد محاسبه گردید. هزینه‌های کنترل زراعی در سه ارتفاع متفاوت محاسبه شد. قیمت محصول نیز براساس قیمت خرمای سایر درجه یک، دوم و سوم تقسیم بندی شد. براساس نتایج، کمترین میزان EIL برای تلفیق روش‌های کنترل زراعی (برای نخل‌های کوتاه‌تر) و شیمیایی و خرمای درجه یک، ۴۱/۱۲ عدد سوراخ در قاعده دمبرگ-ها در هر درخت محاسبه شد. این مقدار برای خرمای درجه یک در نخل‌های کوتاه ۰۷/۱۸ عدد سوراخ در هر درخت و با افزایش ارتفاع و کاهش قیمت محصول میزان EIL افزایش یافت. بیشترین EIL محاسبه شده برای تلفیق روش بیولوژیکی و زراعی و در خرمای درجه ۳ بود.

کلیدواژه‌ها