تعیین آستانه زیان اقتصادی سوسکهای کرگدنی Oryctes elegans و Oryctes agamemnon در نخلستان‌های استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم باغبانی

2 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، گروه گیاهپزشکی

چکیده

سوسک‌های شاخدار خرماPrell Oryctes elegans و Oryctes agamemnon Burmeister از آفات مهم نخل خرما می-باشند. در این پژوهش به منظور تعیین سطح زیان اقتصادی این آفاتانجام شد. طرح آماری بلوک کامل تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار بود. برای ایجاد تراکم‌های مختلف آفت، 4چهارغلظت مختلف 5/0، 1، 5/1 و 2 میلی‌لیتر در لیتر DOR 200 SL (ایمیداکلوپرید) به روش تزریق در تنه و شاهد بدون آفت‌کش استفاده شد. نمونه‌برداری‌ها از ۲۶ اسفند 1396 تا ۲۶ مرداد 1397 به صورت دو هفته یک‌بار انجام شد. برای برآورد خسارت از روش تعیین رابطه موجود بین صدمه آفت (سوراخ‌های موجود در تنه) و کاهش محصول استفاده شد. سطح زیان اقتصادی (EIL) آفت با استفاده از روش نورتون محاسبه شد. رابطه رگرسیونی بین صدمه و کاهش عملکرد محاسبه گردید. هزینه‌های کنترل زراعی در سه ارتفاع متفاوت محاسبه شد. قیمت محصول نیز براساس قیمت خرمای سایر درجه یک، دوم و سوم تقسیم بندی شد. براساس نتایج، کمترین میزان EIL برای تلفیق روش‌های کنترل زراعی (برای نخل‌های کوتاه‌تر) و شیمیایی و خرمای درجه یک، ۴۱/۱۲ عدد سوراخ در قاعده دمبرگ-ها در هر درخت محاسبه شد. این مقدار برای خرمای درجه یک در نخل‌های کوتاه ۰۷/۱۸ عدد سوراخ در هر درخت و با افزایش ارتفاع و کاهش قیمت محصول میزان EIL افزایش یافت. بیشترین EIL محاسبه شده برای تلفیق روش بیولوژیکی و زراعی و در خرمای درجه ۳ بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the economic injury level of rhinoceros beetles Oryctes elegans and Oryctes agamemnon in date palm plantation of Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • Masoud Latifian 1
  • Noshin Zandi Sohani 2
1 Horticultural science research institute
2 Ramin University of Agriculture and Natural Resources, Department of Plant Protection
چکیده [English]

The rhinoceros beetles Oryctes elegans Prell and Oryctes agamemnon Burmeister are palms pests. This study was conducted to determine the economic injury level (EIL) of these pests. The statistical design was randomized complete block with 5 treatments and 3 replications. Four concentrations including 0.5, 1, 1.5 and 2 ml/liter DOR 200 SL (Imidacloprid) were injected in palm trunks. Sampling was performed monthly from March 1, 2018 to August 6, 2018. The date palm yields were recorded at harvest. The relationship between injury and yield reduction was used to estimate damage. The (EIL) was calculated by using Norton method. The regression relation was calculated between the damage and the yield loss rate. The costs of cultural control were calculated based on three different height of trees. Product prices were also subdivided by the prices of first, second and third-degree dates to determine the different economic levels loss for each product quality. Based on the results, the lowest EIL was calculated for the combination of cultural for shorter date palms and chemical control and the first-degree dates that it was 1.5 holes at the base of the petiole per tree. Due to the higher cost of biological control, EIL was higher for the combination of biological and cultural control. This value was 0.5 holes per second in short palm trees. The EIL increased with increasing palm height as well as decreasing crop prices. The highest EIL was calculated for the combination of biological and cultural controls at dates grade 2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic injury level
  • Product price
  • Injury
  • Rhinoceros beetle