بررسی فیتوشیمیایی و اثرمهاری عصاره‌ گیاه افسنطینL.) (Artemisia absinthium وترش واش (Oxalis corniculata L.) بر روی پاتوژن های گوجه فرنگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

گیاهان ترش‌واش و افسنطین به میزان زیادی در طب فولکلور ایران استفاده می‌شوند. این مطالعه باهدف ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی و تعیین ترکیب فیتوشیمیایی برگ این دو گونه گیاهی در شمال ایران در مقابل باکتری‌های بیماری‌زای گوجه‌فرنگی در شرایط آزمایشگاهی صورت گرفت. در این بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره‌های آبی و متانولی برگ دو گیاه بر روی ایزوله‌های گزانتوموناس، پسودوموناس و پکتوباکتریوم با استفاده از روش‌های انتشار دیسک در آگار و ماکرودایلوشن براث به‌منظور تعیین مقادیر MIC و MBC انجام شد. نتایج نشان داد که عصاره‌های گیاهی مورداستفاده دارای فعالیت ضد باکتریایی در محدوده مهاری 9 تا 19 میلی‌متر نسبت به آنتی‌بیوتیک استرپتومایسین (25 میلی‌متر) بودند. مقادیر MIC و MBC بر اساس روش میکرو دایلوشن براث به ترتیب 32 تا 512 میلی‌گرم در میلی‌لیتر و 64 تا 512 میلی‌گرم در میلی‌لیتر ارزیابی شد. ترکیب هر دو عصاره نشان‌دهنده حضور ساپونین، ترکیبات فنلی، آنتراکینون، تانن، فلاونویید ها، استروئید و ترپنوییدها، آلکالوئیدها، فلوباتانین و روغن‌های فرار بود. بیشترین اثر مهاری درنتیجه فعالیت هم‌افزایی عصاره آبی‌ترش‌واش و متانولی افسنطین دیده شد (11 تا 17 میلی‌متر). با ‌ نتایج به‌دست‌آمده، اثرات ترکیبی دو گیاه می‌تواند به‌عنوان یک جز عملی در تهیه فرمولاسیون داروهای گیاهی سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها