بررسی وقوع عوامل ویروسی لکه‌حلقوی گوجه‌فرنگی (ToRSV) و لکه‌حلقوی نکروتیک درختان میوه هسته‌دار (PNRSV) در برخی گلستان‌های استان‌های تهران، البرز، مازندران و مرکزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته بیماری‌شناسی گیاهی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گیاه پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه اسلامی، تهران

3 محقق، مؤسسه تحقیقات علمی بخش کشاورزی حوزه مدیترانه، باری، ایتالیا

4 استاد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در طی فصول زراعی سال­های 95-1394 به منظور تعیین پراکنش PNRSV و ToRSV در گل رز و علف­های هرز پیچک و شیرتیغی مجاور آن­ها در استان­های تهران، البرز، مازندران و مرکزی از 600 نمونه برگ رز و 50 نمونه برگ علف هرز بدون علایم و با علایم به­صورت کاملاً تصادفی نمونه­برداری شد. توسط آزمون الایزای مستقیم DAS-ELISA نمونه­ها ارزیابی شدند. نتایج نشان داد گل رز در استان­های تهران، البرز، مازندران و مرکزی به ترتیب 24/39%، 7/30%، 8/44% و 1/38% به PNRSV و 38%، 6/25%، 3/32% و 3/28% به ToRSV و علف­های هرز پیچک و شیرتیغی به ترتیب 26% و 18% به PNRSV و ToRSV آلوده بودند. نمونه­های آلوده با استفاده از بافر فسفات پتاسیم (1/7 pH=) حاوی ماده ضد اکسیداتیو بر روی گیاهان علفی در گلخانه مایه­زنی شدند. برای تأیید آلودگی ویروسی نمونه­ها، از آزمون RT-PCR و پرایمر­های اختصاصی جهت تکثیر قطعات اختصاصی از طول ژنوم PNRSV و ToRSV در نمونه­های رز و گیاه محک استفاده شد. نمونه­هایی که در آزمون­های سرولوژیک آلوده به ویروس تشخیص داده شده بودند، با هر دو جفت آغازگر مورد استفاده واکنش دادند و قطعات ژنتیکی مورد انتظار با اندازه­های 210 جفت باز مربوط به پروتئین پوششی PNRSV و 500 جفت باز مربوط به پلیمرازToRSV  برای نمونه­های آلوده تکثیر شدند. در این بررسی برای اولین بار حضور عوامل ویروس PNRSV و ToRSV در گیاه رز و علف­های هرز مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها