بررسی اختلاف بیماری‌زایی جدایه‌های Phytophthora capsici عامل پوسیدگی ریشه و ساقه فلفل جمع‌آوری شده از منطقه ورامین- پیشوا استان تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین –پیشوا، ورامین، ایران

2 استادیار بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ورامین، ایران

3 دانشجوی سابق دکتری، گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین –پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

شبه قارچ عامل بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه فلفل  Phytophthora capsiciیکی از مخرب‌ترین عوامل کاهنده عملکرد گیاه فلفل در مناطق تحت کشت این محصول در دنیا می‌باشد. این بیمار­گر می­تواند در تمام مراحل رشدی به ریشه­ها و طوقه گیاه حمله کند و سبب پژمردگی یا مرگ گیاه گردد. در این تحقیق، جدایه­های شبه قارچ بیمار­گر از مزارع و گلخانه­های فلفل مناطق مختلف شهرستان ورامین از گیاهان بیمار دارای علائم مرگ گیاهچه، پوسیدگی ریشه و طوقه و بوته‌میری جمع­آوری شد. نمونه‌ها پس از شستشو و ضدعفونی سطحی، در محیط کشت نیمه انتخابی (CMA+ PARPH) کشت گردیدند. تشخیص گونه‌ بر اساس خصوصیات مورفولوژیک و کلید­های شناسایی اروین وریبیرو (1996) انجام گرفت. بیماری‌زایی گونه‌ها روی گیاهان میزبان مربوطه به اثبات رسید و تفاوت بیماری­زایی جدایه پس از مایه­زنی روی فلفل رقمPlato  تعیین گردید. بر اساس نتایج به­دسـت آمده از کل نمونه‌بـرداری‌ها از مناطـق مختلف، جمعاً 10 جدایـه خالص P. capsici به­دست آمد. جدایه Ph-pi-51 جمع­آوری شده از روی فلفل از منطقه پیشوا با شاخص شدت بیماری 6/91 درصد در گروه آماری a با بیش­ترین میزان بیماری­زایی به­عنوان قوی­ترین بیمار­گر قرار گرفت. به ترتیب، جدایه کریم آباد Ph-ka-21، با شاخص شدت بیماری6/88 در گروه آماری ab با بیشترین بیماری­زایی بعد از جدایه پیشوا بوده است و همچنین جدایه­های  Ph-ta-16و Ph-dv-44 با شاخص شدت بیماری 8/48 و3/33 کم­ترین میزان بیماری­زایی روی فلفل داشته است و در گروه بیمار­گر­های با بیماری­زایی ضعیف قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها