شناسایی نماتد‌های انگل گیاهی خانواده‌های Anguinidae، Hoplolaimidae و Pratylenchidae مرتبط با درختان میوه در برخی مناطق استان البرز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

به ‌منظور شناسایی فون نماتد­های انگل گیاهی باغات میوه استان البرز، طی سال­های 96 و 97، تعدادی نمونه خاک، ریشه و اندام­های هوایی گیاهان از مناطق مورد نظر استان جمع­آوری گردید. پس از انتقال نمونه­ها به آزمایشـگاه، عملیـات شستشوی خاک و ریشه­ها، استخراج نماتد­ها، تثبیت و انتقال آن‌ها به گلیسیرین خالص انجام گرفت. از نماتد­های جداشده به تفکیک جنس، اسلاید­های میکروسکوپی دائمی و برش­های لازم از قسمت­های مختلف بدن تهیه گردید. پس از مشاهدات میکروسکوپی، با استفاده از منابع و کلید­های معتبر اقدام به شناسایی گونه­های استخراج شده، گردید. طی بررسـی­هـای ریخت­سنجی و ریخت­شناسی نمونه­ها، تعداد 6 گونه نماتد متعلق به 5 جنس به شرح زیـر شناسایی گردید:
Ditylenchus triformis, Nothotylenchus affinis, Nothotylenchus medians, Helicotylenchus pseudodigonicus, Rotylenchus agnetis, Pratylenchus mediterraneus
در میان نماتد­های شناسایی‌شده، گونه­های،  Helicotylenchus pseudodigonicus، Nothotylenchus affinis، Nothotylenchus medians وRotylenchus agnetis برای نخستین باز از استان البرز گزارش شدند. 

کلیدواژه‌ها