بررسی تأثیر اسانس گیاه اسطوخودوس برای کنترل بیماری حباب خشک در قارچ خوراکی دکمه‌ای Agaricus bisporus

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین –پیشوا، ورامین، ایران

3 استادیار، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین –پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

قارچ­های خوراکی در معرض بیماری­ها و آفات مختلف قرار دارند که باعث کاهش جدی محصول می­گردند. بیماری حباب خشک با عاملLecanicillium fungicola (Preuss) Zare and Gams  یکی از مهم­ترین بیماری­هایی است که در قارچ­های خوراکی ایجاد خسارت می­کند. با توجه به این که در حال حاضر تعداد معدودی از قارچ­کش­ها جهت مبارزه با بیماری­های قارچ­های خوراکی در دسترس است و از سوی دیگر، در کل مقاومت قارچ­های بیماری­زا به قارچ­کش­ها به­علت استفاده مکرر از آن­ها ایجاد می­شود، لذا گیاه اسطوخودوس می­تواند به­عنوان یک راه حل جایگزینی جهـت کـنترل بـیماری­های قارچ­های خوراکی باشد. در این مطالعه تأثیر اسانس گیاه اسطوخودوس به دو روش اختلاط با محیط کشت و کاربرد دیسک کاغذی بر روی قارچ عامل بیماری حباب خشک و قارچ خوراکی مورد آزمایش قرار گرفت. در بخش دیگری از این تحقیق تأثیر این اسانس بر روی قارچ بیمار­گر در انبار و روی قارچ خوراکی بررسی شد. نتایج آزمون اختلاط اسانس­ها با محیط کشت نشان داد که اسانس گیاه اسطوخودوس در غلظت ppm1000 به میزان 25/89% از رشد قارچ بیمارگر جلوگیری کرد. در مورد قارچ خوراکی بیشترین بازدارندگی از رشد مربوط به غلظت ppm1000 اسانس گیاه اسطوخودوس و درصد کنترل کنندگی 23/65% بود. نتایج آزمون دیسک کاغذی نشان داد که تمامی غلظت­های به کار رفته در این تحقیق قادر به کاهش درصدی از رشد قارچ بیمار­گر بودند. بیش­ترین میزان بازدارندگی مربوط به غلظت ppm1000 و به میزان 12/83% بود. نتایج آزمون انباری نشان داد که اسانس اسطوخودوس باعث افزایش تعداد قارچ­های سالم به میزان 162/67% نسبت به شاهد به میزان 30/7% شد. با توجه به نتایج آزمون­های آزمایشگاهی و انباری اسانس اسطوخودوس ظرفیت بالایی جهت کنترل بیماری­های قارچ­های خوراکی بالاخص حباب خشک از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of lavender essence on dry bubble disease in Agaricus bisporus

نویسندگان [English]

  • Jalal Gholamnezhad 1
  • mahmoud Alahyari 2
  • mojdeh maleki 3
1 Assistant professor of Agriculture and Natural Resource Faculty, Ardakan University, Ardakan, Iran
2 Former MSc. Student and Department of Plant Pathology, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
3 Assistant Professor, respectively, Department of Plant Pathology, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
چکیده [English]

Edible mushrooms are exposed to various diseases and pests that cause a serious reduction in yield. Dry bubble disease caused by Lecanicillium fungicola (Preuss) Zare and Gams is one of the most important diseases that causes damage to edible fungi. Due to the fact that a small number of fungicides are currently available to fight against fungal diseases, on the other hand, the overall resistance of Gia lavender fungi as an alternative to controlling oral fungal diseases. In this study, the effect of lavender essential oil was tested by two methods of mixing with culture medium and application of paper disc on the fungus causing dry bubble disease and edible fungus. In another part of the study, the effect of this essential oil on pathogenic fungi in storage and on edible mushrooms was investigated. The results of the essential oil mixing test with the culture medium showed that the essential oil of lavender in the concentration of 1000 ppm prevented the growth of pathogenic fungi by 89.25%. In the case of edible fungi, the highest inhibition of growth was related to the concentration of 1000 ppm essential oil of lavender and the control percentage was 65.23%. The results of the paper disk test showed that all the concentrations used in this study were able to reduce the growth rate of the pathogenic fungus. The highest inhibition rate was 1000 ppm and 83.12%. The results of the warehouse test showed that lavender essential oil increased the number of healthy fungi by 67.162% compared to the control by 7.30%. According to the results of laboratory and warehouse tests of lavender essential oil, they showed a high capacity to control diseases of edible fungi, especially dry bubbles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dry bubbles
  • Essence
  • lavender