تعیین آستانه زیان اقتصادی دو گونه از سوسک‌های کرگدنی جنسOryctes spp. در نخلستان‌های استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم باغبانی

2 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، خوزستان، ایران

چکیده

سوسک­های کرگدنی خرماPrell  Oryctes elegans و Oryctes agamemnon Burmeisterاز آفات مهم نخل خرما می­باشند. در این پژوهش به منظور تعیین سطح زیان اقتصادی این آفات از طرح آماری بلوک­های کامل تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار استفاده گردید. برای ایجاد تراکم­های مختلف آفت، چهار غلظت مختلف 5/0، 1، 5/1 و 2 میلی­لیتر در لیتر ایمیداکلوپراید به روش تزریق در تنه و شاهد بدون آفت­کش استفاده شد. نمونه­برداری­ها به صورت دو هفته یک­بار انجام گردید. برای برآورد خسارت از روش تعیین رابطه موجود بین صدمه آفت (سوراخ­های موجود در تنه) و کاهش محصول استفاده شد. سطح زیان اقتصادی (EIL) آفت با استفاده از روش  نورتون محاسبه گردید. رابطه رگرسیونی بین صدمه و کاهش عملکرد محاسبه و هزینه­های کنترل زراعی در سه ارتفاع متفاوت محاسبه شد. قیمت محصول نیز براساس قیمت خرمای سایر درجه یک، دوم و سوم تقسیم بندی شد. براساس نتایج، کمترین میزان EIL برای تلفیق روش­های کنترل زراعی (برای نخل­های کوتاه­تر) و شیمیایی و خرمای درجه یک، ۴۱/۱۲ عدد سـوراخ در قاعده دمبرگ­ها در هر درخت محاسبه گردید. این مقدار برای خرمای درجه یک در نخل­های کوتاه ۰۷/۱۸ عدد سوراخ در هر درخت و با افزایش ارتفاع و کاهش قیمت محصول به میزان EIL افزایش یافت. بیش­ترین EIL محاسبه شده برای تلفیق روش بیولوژیکی و زراعی و در خرمای درجه ۳ بود

کلیدواژه‌ها