بررسی اثر قارچ‌کش‌ها بر رشد میسلیومی قارچ بیمارگر Botrytis cinerea عامل بیماری کپک خاکستری در گوجه‌فرنگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا

2 کارشناسی ارشد گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین –پیشوا، ورامین، ایران

3 دانشجوی سابق دکتری، گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین –پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

گوجه­فرنگی(Lycopersicum esculentum Miller)  یکی از محصولات پرطرفدار در سطح جهانی می­باشد که کـشت این گیاه همواره در معرض عوامل خسارت­زا به­ویژه‌، سوختگی ناشی از قارچ Botrytis cinerea  که در شرایط مطلوب محیطی (رطوبت زیاد و دما تا 15 درجه سلسیوس) در ارقام و هیبرید­های گوجه­فرنگی رایج است، قرار دارد. قارچ­کش­هایی مانند کاربندازیم با مهار جوانه­زنی و نفوذ اسپور­ها می­توانند از وقوع بیماری پیشگیری کنند؛ اما به دلیل مقاومت بیمارگر در برابر قارچ­کش­ها، تناوب برنامه‌های سمپاشی با دوزهای صحیح و زمان‌های مناسب الزامی می‌باشد. پژوهش حاضر به بررسی اثر چند قارچ­کش روی رشد میسلیومی بیمارگر هدف پرداخت. بدین منظور ابتدا جدایه‌های مختلف قارچ از گلخانه­ها و مزارع گوجه­فرنگی جمع‌آوری گردید. خالص‌سازی و اثبات بیماری­زایی و تعیین قدرت بیماری­زایی جدایه­های قـارچ روی رقم حساس به بیماری با نـام پتو­ارلی با سوسپانسیون اسپور قارچ به میزان 105×2 اسپور در میلی­لیتر روی برگ‌ها در گلخانه انجـام شد. شدت شاخـص بیماری بعد از 15 روز تعییـن شـد و برای تعییـن اثر قارچ­کش­ها روی رشـد میسلیـومی از قارچ­کش­های کاپتان، اپیرودیون+کاربندازیم، تیرام، اگریفـار و تـیوفانات-متـیل به میزان یک در هـزار در محیط کشت استفاده شـد. در بین قارچ­کش­های استفاده شده، به ترتیب ایپرودیون+ کاربندازیم با 5/89 درصد بازدارندگی و سپس اگریفار با 76/83 درصد با غلظت یک در هزار در کنترل رشد میسلیومی قارچ موفق بودند.

کلیدواژه‌ها