بررسی میزان کارآیی و مقایسه تله‌های نوری، فرومونی و نوری-فرومونی جهت جمع‌آوری شب‌پره کرم سیب Cydia pomonella

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 کارشناسی ارشد ، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

پایش دقیق و درست آفات با استفاده از انواع تله­ها با تعیین زمان مناسب سم­پاشی باعث افزایش کارآیی مبارزه شیمیایی خواهد شد. در این تحقیق به بررسی کـارایی تلـه­های نوری با طیف­های مختلف (فرابنفش، آبی، زرد و سفید)، تله­های فرومونی و ترکیبی از آنها برای جلب شب­پره­های کرم سیب پرداخته شد. در این بررسی اثر پارامتر­هایی مانند رنگ تله­های نوری، ارتفاع نصب، حجم تله و تعداد منافذ و همچنین ترکیبی از تله­های نوری با تله­های فرومونی بر درصد جلب شب­پره­های کرم سیب بررسی شدند. نتایج نشان داد بیش­ترین جلب شب­پره کرم سیب مربوط به نور فرابنفش بوده است. در ارتفاع 5/1 متری از سطح زمین هر دو تیمار تله نوری و تله نوری- فرومونی، کم­ترین میـزان کارایی را داشـتند؛ در حالی­که با افزایش ارتفاع میزان کارایی دو تله مذکور افزایش یافت. مقایسه میانگین حشرات جلب شده در تله­های با 12 و 26 منفذ ورودی با نور فرابنفش اختلاف معنی­داری نشـان نداد؛ از سوی دیگـر، تلـه­های با حجـم 5/5 لیتر میزان جلب بیش­تری نسبت به تله­های با حجم 5/3 لیتری داشتند. همچنین نتایج نشان داد زمان اوج حضور و فعالیت شب­پره­های کرم سیب در تله­های نوری با داده­های تله­های فرمونی دلتـایی تطبیق داشـت. به نظر می­رسـد تله­های طراحی شده در ایـن پژوهش می­توانند به عنوان ابزاری برای پیش آگاهی و شکار انبوه کرم سیب پس از آزمایشات تکمیلی مورد استفاده قرار گیرند

کلیدواژه‌ها