بررسی کنترل سس Cuscuta compestris مزارع یونجه با استفاده از مقادیرمختلف کاه وکلش پوسیده گندم

نویسنده

گروه گیاهپزشکی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، آذربایجان غربی، ایران

چکیده

به منظور بررسی کنترل سس مزارع یونجه با استفاده از مقادیر مختلف کاه و کلش پوسیده گندم، دو آزمایش مجزا در سال زراعی 4-1393، به صورت هم زمان در دو مزرعه مختلف در ارومیه، با طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار انجام گرفت. تیمارها شامل 7 سطح کاه و کلش با وزن های 1، 2، 3، 4 و 5 کیلوگرم در متر مربع، وجین دستی و شاهد (بدون کنترل) در نظر گرفته شدند. مقادیر مذکور کاه و کلش در هر کرت پاشیده شد و کاملاً سطح کرت ها با کاه و کلش پوشانیده شد. در هر بلوک یک کرت به صورت کنترل مکانیکی و نیز یک کرت آلوده به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان دادند که تأثیر مقادیر مختلف کاه و کلش به کار برده شده روی برخی صفات رویشی یونجه از جمله قطر ساقه، ارتفاع ساقه، و وزن تر کل یونجه در سطح احتمال یک درصد معنی دار بوده و موجب افزایش آن­ها نسبت به تیمار شاهد گشت. هم چنین بررسی نتایج عملکرد و اجزای عملکرد حاکی از اثر معنی­دار کاربرد مقادیر مختلف کاه وکلش پوسیده گندم بر دو صفت عملکرد ماده خشک و میزان کلروفیل بود. در بین مقادیر مختلف کاه و کلش، تیمار 5 کیلوگرم بهترین نتیجه را در عملکرد ماده خشک (در حدود kg/m2 8/1 (نسبت به سایر تیمارها نشان داد. مشخص شد که استفاده از کاه و کلش پوسیده گندم برای مقابله با سس (به مقدار پنج کیلو در هر کرت) اثرات مناسب در کنترل سس داشت

کلیدواژه‌ها