تنوع گونه‌ای زنبورهای پارازیتوئید بالاخانواده‌های Chalcidoidea و Ichneumonoidea در بخشی از مزارع برنج و اراضی اطراف در استان‌های مازندران و گیلان

نویسندگان

1 گروه گیاپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

2 گروه حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر، تنوع گونه‌ای زنبور­های پارازیتوئید بالاخانواده‌های Chalcidoidea و Ichneumonoidea (Hymenoptera) در برخی مزارع برنج و اراضی اطراف آن­ها در استان‌های مازندران و گیلان مورد مطالعه قرار گرفت. در مجموع 39 گونه زنبور پارازیتوئید از دو استان مزبور جمع‌آوری و شناسایی شدند. پارازیتوئید­های جمع‌آوری شده متعلق به خانواده‌های Chalcididae (2 گونه از 2 جنس)، Encyrtidae (5 گونه از 5 جنس)، Eulophidae (4 گونه از 4 جنس)، Mymaridae (1 گونه)، Trichogrammatidae (2 گونه از 1 جنس)، Braconidae (15 گونه از 13 جنس) و Ichneumonidae (10 گونه از 10 جنس) بودند؛ سه گونه‌ شامل Cerchysiella planiscutellum (Mercet, 1921)، Ginsiana carpetana (Mercet, 1921) و Pediobius brachycerus (Thomson, 1878) برای اولین بار از فون ایران گزارش شدند. نتایج حاصل نشان داد که فون غنی و ارزشمندی از زنبور­های پارازیتوئید در شالیزار­های شمال کشور وجود دارد که در صورت حمایت می‌توانند نقش کارآمدی در کنترل آفات مختلف مزارع برنج داشته باشند. 

کلیدواژه‌ها