کنترل شیمیایی عامل بیماری سفیدک داخلی توتون

نویسندگان

1 بخش گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش

2 محقق، گروه گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش، بهشهر، ایران

چکیده

چکیده
قارچ بیمارگر AdamPeronosporatabacina موجب بیماری سفیدک داخلی در خزانه و مزارع توتون می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی کارآیی چند نوع قارچ‌کش جهت مدیریت بیماری سفیدک داخلی توتون در شرایط مزرعه بود. آزمایش در شرایط مزرعه با 8 تیمار و 4 تکرار در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در روستای اسبوکلا ساری (استان مازندران) در سال 1398 بر روی رقم هوا­خشک توتون HBT8 در کرت­هایی به ابعاد 5×8 متر انجام شد. تیـمار­های آزمایـشی شامل قارچ­کـش­های: 1- اینفینیتو (پروپـاموکارب (5%/62)+فلـوپیـکولید (%25/6) (Infinfito, SC 68.75) با دوز5/0 در هزار، 2- اینفینیتو با دوز 1 در هزار، 3- اینفینیتو با دوز 5/1 در هزار، 4-ریدومیل مانکوزب (متالاکسیل (8%)+مانکوزب (64%) با فرمولاسیونWP 72% و دوز5/0 در هزار، 5- ریدومیل مانکوزب با دوز1در هزار، 6- ریدومیل مانکوزب با دوز5/1 در هزار، 7- دیتان­ام 45 (مانکوزب WP 80%) با دوز5/2 در هزارو 8- شاهد (محلول­پاشی با آب) بود. بعد از مشاهده اولین علایم بیماری سمپاشی انجام و با شاهد بدون سمپاشی مقایسه شد. تأثیر قارچ­کش­ها با اندازه­گیری شدت بیماری بر اساس میزان لکه روی سطح برگ، تشکیل و یا عدم تشکیل اسپورانژیوم در زمان آلودگی 50 درصدی تیمار شاهد برای هر بلوک آزمایشی مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های تحقیق با نرم افزار MSTAT-Cمورد تجزیه واریانس قرار گرفتند و مقایسه میانگین­ها با استفاده از آزمون حداقل اختلاف معنی‌دار LSD انجام شد. نتایج نشان داد بین تیمار­ها اختلاف معنی­دار در سطح احتمال 1 درصد وجود داشت. قارچ­کش­های اینفینیتو 5/1 و 1 در هزار، ریدومیل مانکوزب 5/1 و 1 در هزار، دیتان­ام 45 (5/2 در هزار) اینفینیتو و ریدومیل مانکوزب 5/0 در هزار به­ترتیب با 90، 88، 87، 82، 80، 75 و 70 درصد در مزرعه بیماری سفیدک داخلی توتون را کنترل نمودند. بنابراین قارچ­کش­های Infinito (1 و 5/1 در هزار) و ریدومیل مانکوزب (5/1 در هزار) برای مدیریت بیماری سفیدک داخلی توتون در سطح مزرعه قابل توصیه می­باشند.

کلیدواژه‌ها