ببازدارندگی از رشد قارچ Fusarium oxysporum fsp lycopersici عامل پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی توسط چند اسانس در مقایسه با قارچ آنتاگونیست تریکودرما

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ----

2 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیع استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ورامین، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین –پیشوا، دانشکده کشاورزی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین، ایران

چکیده

پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی Fusarium oxysporum fsp lycopersici از بیماریهای مهم نواحی گرم و خاک‌های شنی کشور محسوب میشود. .دراین مطالعه اثر اسانس گیاه آویشن زنیان، رازیانه و قارچ آنتاگونیست Tricoderma harzianum کدva-104) Th- ( در شرایط آزمایشگاهی روی سرعت رشد کلنی قارچ و بازدارندگی از رشد، در هفت غلظت 100 الی 1000 پی پی ام در محیط کشت PDA بررسی شد. حداقل درصد بازدارندگی از رشد قارچ ( غلظت Ec50) اسانس‌ آویشن 95/83 %، زنیان 685/62 % و رازیانه 97/59 % تعیین شد. قارچ تریکودرما با 53/78 درصد بازدارندگی بعد از اسانس آویشن بیشترین میزان بازدارندگی از رشد مسیلیومی قارچ F. oxysporum fsp lycopersici داشته است. در آزمایشات گلخانه‌ای تاثیر اسانس‌ آویشن، رازیانه و زنیان با غلظت 5/0 و 1 در هزار، قارچکش (اپیرودیون + کاربندازیم پودر وتابل 5/52 %) با غلظت 5/1 در هزار و قارچ تریکودرما روی قارچ عامل بیماری در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. اسانس‌ها همزمان با کاشت گیاهچه‌گوجه فرنگی و قارچ تریکودرما سه روز قیل از انتقال نشاء با خاک گلدان مخلوط شد. آماربرداری ازدرصد شاخص شدت بیماری چهار هفته بعداز مایه زنی انجام شد. نتایج نشان داد اسانس آویشن وتیمار تریکودرما به ترتیب با شدت شاخص بیماری 6/2 و 06/2درجه نزدیکترین شاخص بیماری به شاهد سالم بودند. درتیمار اسانس آویشن میانگین وزن تر و خشک ریشه (53/1 ،28/0 گرم ) وزن تر وخشک بوته (19/13 ،82/1گرم) و قارچ تریکودرما وزن تر و خشک ریشه (79/1 ،27/0 گرم ) وبوته ( 77/12 ،63/1گرم ) مشابه هم و درگروه آماری شاهد سالم قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها