شناسایی گونه های مورچه در مناطق کدکن و جلگه رخ ، شهرستان تربت حیدریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه گیاهپزشکی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر، کاشمر، ایران

2 گروه گیاهپزشکی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر، کاشمر، ایران

چکیده

مورچه ها در خانواده Formicidae و راسته بال غشائیان (Hymenoptera) طبقه بندی شده اند. مورچه‌ها حشراتی اجتماعی با بیش از 12000گونه، 365 جنس و 27 زیرخانواده می‌باشند و یکی از موفق‌ترین ارگانیسم‌های موجود در روی زمین هستند که تأثیر بسیار مثبتی بر اکوسیستم خاک دارند. شناسایی گونه‌های مورچه در مناطق کدکن و جلگه رخ، شهرستان تربت حیدریه با نمونه‌برداری از تیر ماه 1395 تا مهرماه 1395 انجام شد. نمونه‌ها ابتدا در آزمایشگاه با استفاده از کلیدهای شناسایی در دسترس و خصوصیات مورفولوژیک مانند قطعات دهانی، شاخک‌ها، درز‌ها و موهای بدن شناسایی شدند و سپس جهت تایید شناسایی به کشور ترکیه فرستاده شد و توسط Nihat Aktac شناسایی نهایی انجام گرفت. در این پژوهش تعداد دوازده گونه متعلق به هفت جنس از سه زیر خانواده جمع‌آوری و شناسایی شدند. اسامی علمی گونه‌ها به تفکیک زیرخانواده و جنس به شرح زیر است:
زیرخانواده Myrmicinae:
Messor structor (Latreille, 1798) ؛ Messor ebeninus Santschi, 1927؛ Messor caducus (Victor, 1839) ؛ Monomorium kusnezowi Santsci, 1928؛ Crematogaster sordidula, Nylander و 1849؛. Crematogaster subdentata Mayr, 1877
زیرخانواده Dolichoderinae:
Tapinoma karavaievi Emery, 1925
زیرخانواده Formicinae:
Cataglyphis aenescens (Nylander, 1849) ؛ Cataglyphis nodus (Brulle, 1833) ؛ Cataglyphis niger (Andree,1881) ؛ Formica cunicularia Latreille, 1798؛ Lasius neglectus Van Loon, Boomsma and Andrasfalvy, 1990.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of ant species in the areas of Kadkan and Jolge Rokh, Torbat Heydarieh

نویسندگان [English]

  • isa jabaleh 1
  • Elham Houshmand 2
1 Assistant Professor of Department of Plant Protection, ACECR -Khorasan Razavi, Kashmar Higher Education Institute, Kashmar, Iran
2 Department of Plant Protection, ACECR -Khorasan Razavi, Kashmar Higher Education Institute, Kashmar, Iran.
چکیده [English]

Ants are categorized in the Formicidae family and the Hymenopteran order. Ants are social insects with more than 12,000 species, 365 genera and 27 subfamilies. The most successful living organisms on Earth are those that have a very positive impact on the soil ecosystem. Identification of ant species was performed in Kadkan and Jolge Rokh, Torbat Heydarieh, by sampling from June 2016 to September 2016. The samples were first identified in the laboratory using available identification keys and morphological characteristics such as oral fragments, tentacles, seams and body hairs. Then they were sent to Nihat Aktac, Turkey for confirmation of identification. In this study, 12 species from 7 genera and 3 subfamilies were collected and identified. The scientific names of the species and their subfamily and genra are as follows:
Subfamily Myrmicinae: Messor structor (Latreille, 1798); Messor ebeninus Santschi, 1927; Messor caducus (Victor, 1839); Monomorium kusnezowi Santsci, 1928; Crematogaster sordidula Nylander, 1849; Crematogaster subdentata Mayr, 1877
Subfamily Dolichoderinae: Tapinoma karavaievi Emery, 1925
Subfamily Formicinae: Lasius neglectus Van Loon; Boomsma and Andrasfalvy, 1990; Formica cunicularia Latreille, 1798; Cataglyphis aenescens (Nylander, 1849); Cataglyphis nodus (Brulle, 1833); Cataglyphis niger (Andree, 1881).
Keywords: Ant, Hymenopteran, Kadkan, Torbat-e Hyderiyeh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ant
  • Hymenopteran
  • Kadkan
  • Torbat-e Hyderiyeh