مگس های پارازیتوئید سن گندم Eurygaster integriceps و میزان پارازیتیسم آن‌ها در مزارع غلات منطقه الشتر استان لرستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها