شناسایی عامل خشکیدگی شاخه و زوال درختان میوه هسته دار (برگ نقره ای) در شرق مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مازندران

2 دلنشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی/گروه گیاه پزشکی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان، ایران

چکیده

این عارضه موجب خشکیدگی سرشاخه ها، نقره ای رنگ شدن برگها و زوال درخت می‌گردید. طبق نمونه برداری در تابستان سال‌های 1393-95، 8 تا 10 درصد از درختان موجود در باغات مبتلا به این بیماری و در حال زوال بودند. از درختان هلو و شلیل واجد علائم، نمونه برداری و از نطر آلودگی به عوامل بیماری زا با توانایی ایجاد چنین علائمی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها با روش RT-PCR و استفاده از آغازگرهای اختصاصی برای فیتوپلاسمای زردی اروپایی ( ’Candidatus Phytoplasma prunorum‘ )، جاروک بادام(‘Candidatus Phytoplasma phoenicium’)، ویروس لکه حلقوی نکروتیک درختان میوه هسته دار (Prunu necrotic ringspot ilarvirus (PNRSV) )، لکه حلقوی گوجه فرنگی(Tomato ringspot nepovirus(ToRSV)) و آبله آلو(Plum pox potyvirus (PPV)) بررسی که حاکی از عدم آلودگی نمونه‌ها به عوامل فوق الذکر بود. از هر نمونه قطعاتی در محیطPDA وNA کشت داده شد. کلنی باکتریایی در محیط کشت رویت نگردید. پرگنه‌های قارچی، خالص‌سازی شده و ‌بر‌اساس خصوصیات مورفولوژیک، قارچTrametes versicolor شناسایی شد. پس از اثبات بیماریزایی، ژنوم جدایه‌های مورد‌ نظر خالص‌سازی و با آغازگرهای نواحیITS1 ، ITS4 و LAC تکثیر شد. محصول نهایی PCR پس‌از تعیین توالی و همردیف سازی، با توالی-های موجود در بانک ژن(NCBI) توسط نرم افزارBLAST مقایسه و شباهت جدایه‌های مورد نظربا قارچ Trametes versicolorدر سطح 95 تا 100 درصد مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها