بازدارندگی از رشد قارچ Fusarium oxysporum fsp lycopersici عامل پژمردگی فوزاریومی گوجه‌فرنگی توسط چند اسانس در مقایسه با قارچ آنتاگونیست تریکودرما

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیع استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ورامین، ایران

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین –پیشوا، گروه گیاهپزشکی، ورامین، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین –پیشوا، گروه گیاهپزشکی، ورامین، ایران

چکیده

پژمردگی فوزاریومی گوجه­فرنگی Fusarium oxysporum fsp lycopersici از بیماری­های مهم نواحی گرم و خاک­‌های شنـی کشـور محسـوب می­شود. در این مطالعـه اثر اسانس گیـاه آویشن، زنیان، رازیانه و قارچ آنتاگونیست Tricoderma harzianum کدva-104)  (Th- در شرایط آزمایشگاهی روی سرعت رشد کلنی قارچ و بازدارندگی از رشد، در هفت غلظت 100 الی 1000 پی­پی­ام در محیط کشت PDA بررسی شد. حداقل درصد بازدارندگی از رشد قارچ (غلظت Ec50) اسانس‌ آویشن 95/83 %، زنیان 685/62 % و رازیانه 97/59 % تعیین شد. قارچ تریکودرما با 53/78 درصد بازدارندگی بعد از اسانس آویشن بیشترین میزان بازدارندگی از رشد مسیلیومی قارچ F. oxysporum fsp lycopersici داشته است. در آزمایشات گلخانه‌ای تاثیر اسـانس‌ آویشن، رازیانه و زنیـان با غلظت 5/0 و 1 در هزار، قارچ­کش (اپیرودیون + کاربندازیم پودر وتابل 5/52 %) با غلظت 5/1 در هزار و قارچ تریکودرما روی قارچ عامل بیماری در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. اسانس‌ها هم­زمان با کاشت گیاهچه‌گوجه­فرنگی وقارچ تریکودرما سه روز قبل از انتقال نشاء با خاک گلدان مخلوط شد. آمار­برداری ازدرصد شاخص شدت بیماری چهار هفته بعداز مایه­زنی انجام شد. نتایج نشان داد اسانس آویشن و تیمار تریکودرما به ترتیب با شدت شاخص بیماری 6/2 و 06/2درجه نزدیک­ترین شاخص بیماری به شاهد سالم بودند. در تیمار اسانس آویشن میانگین وزن تر و خشک ریشه (53/1 ،28/0 گرم) وزن تر وخشک بوته (19/13 ،82/1گرم) و قارچ تریکودرما وزن تر و خشک ریشه (79/1 ،27/0 گرم) و بوته (77/12 ،63/1گرم) مشابه هم و درگروه آماری شاهد سالم قرار گرفتند. 

کلیدواژه‌ها