بازدارندگی از رشد قارچ Fusarium oxysporum fsp lycopersici عامل پژمردگی فوزاریومی گوجه‌فرنگی توسط چند اسانس در مقایسه با قارچ آنتاگونیست تریکودرما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیع استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ورامین، ایران

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین –پیشوا، گروه گیاهپزشکی، ورامین، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین –پیشوا، گروه گیاهپزشکی، ورامین، ایران

چکیده

پژمردگی فوزاریومی گوجه­فرنگی Fusarium oxysporum fsp lycopersici از بیماری­های مهم نواحی گرم و خاک­‌های شنـی کشـور محسـوب می­شود. در این مطالعـه اثر اسانس گیـاه آویشن، زنیان، رازیانه و قارچ آنتاگونیست Tricoderma harzianum کدva-104)  (Th- در شرایط آزمایشگاهی روی سرعت رشد کلنی قارچ و بازدارندگی از رشد، در هفت غلظت 100 الی 1000 پی­پی­ام در محیط کشت PDA بررسی شد. حداقل درصد بازدارندگی از رشد قارچ (غلظت Ec50) اسانس‌ آویشن 95/83 %، زنیان 685/62 % و رازیانه 97/59 % تعیین شد. قارچ تریکودرما با 53/78 درصد بازدارندگی بعد از اسانس آویشن بیشترین میزان بازدارندگی از رشد مسیلیومی قارچ F. oxysporum fsp lycopersici داشته است. در آزمایشات گلخانه‌ای تاثیر اسـانس‌ آویشن، رازیانه و زنیـان با غلظت 5/0 و 1 در هزار، قارچ­کش (اپیرودیون + کاربندازیم پودر وتابل 5/52 %) با غلظت 5/1 در هزار و قارچ تریکودرما روی قارچ عامل بیماری در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. اسانس‌ها هم­زمان با کاشت گیاهچه‌گوجه­فرنگی وقارچ تریکودرما سه روز قبل از انتقال نشاء با خاک گلدان مخلوط شد. آمار­برداری ازدرصد شاخص شدت بیماری چهار هفته بعداز مایه­زنی انجام شد. نتایج نشان داد اسانس آویشن و تیمار تریکودرما به ترتیب با شدت شاخص بیماری 6/2 و 06/2درجه نزدیک­ترین شاخص بیماری به شاهد سالم بودند. در تیمار اسانس آویشن میانگین وزن تر و خشک ریشه (53/1 ،28/0 گرم) وزن تر وخشک بوته (19/13 ،82/1گرم) و قارچ تریکودرما وزن تر و خشک ریشه (79/1 ،27/0 گرم) و بوته (77/12 ،63/1گرم) مشابه هم و درگروه آماری شاهد سالم قرار گرفتند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The inhibitory growth of Fusarium oxysporum fsp lycopersici, the causal agent of tomato fusarium wilt by essential oils in comparison of Trichoderma antagonist fungus

نویسندگان [English]

  • Dariush Shahriari 1
  • mahya Fathi Aqdam 2
  • mojdeh Maleki 3
1 Plant Protection Research Department, Tehran Agricultural and Natural Resources Research and Education, Varamin, Iran
2 Former MSc. Student, respectively, Department of Plant Pathology, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
3 Assistant Professor, respectively, Department of Plant Pathology, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
چکیده [English]

Tomato Fusarium wilt caused by Fusarium oxysporum fsp lycopersici is an important disease to tropical regions and sandy soils of Iran. In this study, the effect of essential oils of thyme, zynan, fennel and antagonist fungus of Tricoderma harzianum (Th-va-104) evaluated on the colony growth rate and growth inhibition in seven concentrations of 100-1000 ppm on PDA medium in vitro. The minimum percentage of inhibitory growth (Ec50) determined in essences of thyme, zynan and fennel with 83.95, 62/685, and 59.97% respectively. Tricoderma showed the maximum inhibition of fungal mycelial growth of F. oxysporum fsp lycopersici as 78.53% followed by thyme. The effect of thyme, Fennel and zynan essential oils at the concentration of 0.5 and 1, Fungicide (Iprodione+Carbendazim 52.5% WP) by concentrations of 1.5 and Tricoderma were evaluated in a completely randomized block design in greenhouse experiments. The essential oils were incorporated with potting soil with planting seedlings and Trichoderma fungus simultaneously in three days before transplanting. The percentage of disease severity index was assessed four weeks after inoculation. The results demonstrated that the disease index severity of thyme and Trichoderma by 2.6 and 2.06 respectively were placed in the closest disease index to check. The root area fresh and dry of thyme treatment (1.53, 2 gr), shoot area weight mean (13.19, 1.82) and the root area fresh and dry of Trichoderma (1.79, 0.27 gr) and shoot area weight mean (12.77, 1.63 gr), respectively were classified in the similar statistical groups with check.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fusarium oxysporum fsp lycopersici
  • Essential oils
  • Inhibition
  • Tricoderma
  • Tomato