شناسایی عامل خشکیدگی شاخه و زوال درختان میوه هسته‌دار (برگ نقره‌ای) در شرق استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مازندران

2 دانشجوی دکتری، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

عارضه خشکیدگی شاخه و زوال درختان میوه هسته­دارموجب خشکیدگی سرشاخه­ها، نقره­ای شدن برگ­ها و زوال درخت می­گردد. از درختان هلو و شلیل واجد علائم طی ماه­های تابستان سال­های 95-1393، نمونه­برداری شد و نمونه­ها از نظر آلودگی به عوامل بیماری­زا با توانایی ایجاد چنین علائمی مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه­ها با روش RT-PCR و استفاده از آغازگر­های اختصاصی برای فیتوپلاسمای زردی اروپایی (’Candidatus Phytoplasma prunorum‘)، جاروک بادام (‘Candidatus Phytoplasma phoenicium’)، ویروس لکه­حلقوی نکروتیک درختان میوه هسته­دار (Prunus necrotic ringspot ilarvirus ((PNRSV))، لکه حلقوی گوجه­فرنگی (Tomato ringspot nepovirus (ToRSV)) و آبله آلو (Plum pox potyvirus (PPV)) بررسی گردیدند. از هر نمونه قطعاتی در محیطPDA  وNA  کشت داده شد. کلنی باکتریایی در محیط کشت رؤیت نگردید. پرگنه­های قارچی، خالص­سازی شده و بر­اساس خصوصیات مورفولوژیک، قارچ Trametes versicolor شناسایی شد. پس از اثبات بیماری­زایی، ژنوم جدایه­های مورد نظر خالص­سازی و با آغازگرهای نواحی ITS1، ITS4 و LAC تکثیر شدند. محصول نهایی PCR پس­از تعیین توالی و هم­ردیف­سازی، با توالی­های موجود در بانک ژن (NCBI) توسط نرم­افزار BLASTمقایسه و شباهتجدایه­های مورد نظر با قارچ  Trametes versicolorدر سطح 95 تا 100 درصد مشخص گردید. هشت تا ده درصد از درختان موجود در باغات شرق استان مازندران به این بیماری مبتلا و در حال زوال بودند. همچنین بررسی احتمال آلودگی نمونه­ها به عوامل مورد بررسی حاکی از عدم آلودگی نمونه­ها به عوامل فوق­الذکر بود

کلیدواژه‌ها