مگس‌های پارازیتوئید سن گندم Eurygaster integriceps و میزان پارازیتیسم آن‌ها در مزارع غلات منطقه الشتر استان لرستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

چکیده
یکی از مهم‌­ترین آفات گندم در منطقه الشتر استان لرستان، سن گندم، Eurygaster integriceps Puton می‌باشد. این آفت هر ساله سطح زیادی از مزارع گندم را آلوده می‌کند و به خصوص خسارت آن در سال‌های خشکسالی بیش­تر می‌باشد. جمعیت سن گندم نیز مانند حشرات دیگر تحت تأثیر عوامل زنده یا دشمنان طبیعی اعم از شکارگرها، پارازیتوئیدها و بیمارگرها قرار می­گیرد. در این تحقیق مگس­های پارازیتوئید مراحل پوره و بالغ سن گندم از مزارع گندم در منطقه الشتر جمع­آوری و شناسایی گردید. در مجموع سه گونه مگس پارازیتوئید از خانواده Tachinidae و زیرخانواده Phasiinae شناسایی گردید که شامل گونه­های Elomya lateralis (Meigen, 1824)، Phasia subcoleopterata (Linné, 1767) و Eliozeta helluo (Fabricius, 1805) بودند. نتایج به­دست آمده از درصد پارازیتیسم افراد بالغ سن گندم توسط مگس­های پارازیتوئید نشان داد که از دهه اول اردیبهشت ماه تا دهه دوم خرداد ماه مگس­های بالغ از میزبان خود خارج شده­اند. به­طوری‌که حداکثر درصد پارازیتیسم در هر دو سال 95-1394 در دهه دوم و سوم اردیبهشت ماه مشاهده شد. جمعیت گونه E. helluo نسبت به دو گونه دیگر در این تاریخ­ها بیشتر بود. میزان کل پارازیتیسم توسط این سه گونه تا حدود 60 درصد برآورد گردید. با توجه به اینکه سطح وسیعی از اراضی قابل کشت این منطقه به کشت گندم اختصاص دارد لذا نتایج حاصل می‌تواند گامی هر چند کوچک در راستای مدیریت سن گندم محسوب گردد.

کلیدواژه‌ها