بررسـی برخـی از خصوصیـات تنـوع زیستـی کنـه‌‌های خاکزی خانـواده Laelapidae (Acari: Mesostigmata) در زیستگاه‌‌های مختلف منطقه شاهرود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

2 استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

3 دانشیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

4 استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

چکیده

این مطالعه به منظور شناسایی فون و تنوع ‌زیستی کنه‌­های خاکزی خانواده Laelapidae در زیستگاه‌­های مختلف منطقه شاهرود در سال 1394 انجام گرفت. در این تحقیق، 19 گونه از 10جنس و 3 زیر­خانواده جمع­‌آوری و شنـاسایی شدند و شاخص­های تنـوع زیستـی در آن­ها تعییـن شـد. بر اساس نتایج به­دست آمده گونه Laelaspisella berlesi دارای بیـش­تـریـن فـراوانـی نسبـی (45 درصـد) و گـونـه­‌هـای Gaeolaelaps kargi، Gaeolaelaps angusta وPseudoparasitus hajiganbari  کم­ترین فراوانی نسبی (46/0 درصد) است. بیش­ترین مقدار شاخص مارگالف و مقدار شاخص شانون مربوط به جنگل و بیش­ترین مقدار شاخص عکس سیمپسون مربوط به بسطام است

کلیدواژه‌ها