بررسـی برخـی از خصوصیـات تنـوع زیستـی کنـه‌‌های خاکزی خانـواده Laelapidae (Acari: Mesostigmata) در زیستگاه‌‌های مختلف منطقه شاهرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

2 استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

3 دانشیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

4 استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

چکیده

این مطالعه به منظور شناسایی فون و تنوع ‌زیستی کنه‌­های خاکزی خانواده Laelapidae در زیستگاه‌­های مختلف منطقه شاهرود در سال 1394 انجام گرفت. در این تحقیق، 19 گونه از 10جنس و 3 زیر­خانواده جمع­‌آوری و شنـاسایی شدند و شاخص­های تنـوع زیستـی در آن­ها تعییـن شـد. بر اساس نتایج به­دست آمده گونه Laelaspisella berlesi دارای بیـش­تـریـن فـراوانـی نسبـی (45 درصـد) و گـونـه­‌هـای Gaeolaelaps kargi، Gaeolaelaps angusta وPseudoparasitus hajiganbari  کم­ترین فراوانی نسبی (46/0 درصد) است. بیش­ترین مقدار شاخص مارگالف و مقدار شاخص شانون مربوط به جنگل و بیش­ترین مقدار شاخص عکس سیمپسون مربوط به بسطام است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Taxonomic study of some biodiversity characteristics of the soil Laelapid mites in different habitats of Shahrood region-Iran

نویسندگان [English]

  • Parisa Qurani 1
  • Massoud Hakimi Tabar 2
  • Omid Joharchi 3
  • Hamed Ghobari 4
1 Former MSc. student , Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.
2 professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.
3 Associated professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
4 Assistant professor, College of Agriculture, Kordestan University, Kordestan, Iran.
چکیده [English]

This study is based on survey on soil inhabiting Laelapidae that was carried out in year 2015 in different habitats of Shahrood region. In this study, 19 species belonging 10 genera and 3 subfamilies were collected and identified and determine some characteristics of biodiversity. According to results of Laelaspisella berlesi (45) was the most abundant and Gaeolaelaps kargi, Gaeolaelaps angusta and Pseudoparasitus hajiganbari (0/46) were the least abundant. The highest Margalef index and Shannon-Wiener’s diversity index were calculated for forest and Simpson index were calculated for Bastam.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodiversity
  • Simpson index
  • Margalef index
  • Shanon index
  • Forest
  • Field