مقایسه سموم کنفیدور و پالیزین در کنترل حشرات کامل سفید‌بالک گلخانه در گلخانه‌های کشت تجاری ژربرا در پاکدشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

2 استادیار، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

3 استادیار، پژوهشکده کشاورزی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران

چکیده

ژربـرا مورد حمله تعـداد زیادی از آفـات قرار می­گیـرد که یکـی از مهم­تریـن آن­ها سفید­بالک گلخـانه (Trialeurodes vaporariorum Westwood) می­باشد. عمدتاً به روش کنترل شیمیایی با این آفت مبارزه می­شود و هر ساله مقادیر قابل توجهی ارز جهت وارد کردن حشره­کش­های مورد نیاز برای کنترل این آفت مصرف می­شود. در این تحقیق تأثیر دو سم پالیزین و ایمیداکلوپراید (کنفیدور) در کنترل T. vaporariorumروی ژربرا با یکدیگر مقایسه گردید. آزمایش در یک گلخانه تجاری کشت ژربرا در شهرستان پاکدشت، استان تهران و با استفاده از گلدان­های ژربرا بدون گل و تقریباً هم اندازه انجام گرفت. قبل و بعد از آزمایش، تعداد جمعیت پوره و حشره کامل پشت برگ­ها تخمین زده شد. فاکتور­های مورد آزمایش شامل دو نوع سم، سه دز مصرفی از سموم مختلف (5/0، 1 و 5/1 در هزار)، سه زمان سمپاشی (ساعات 8، 12 و 16) و تعداد تکرار­های سمپاشی در ماه نیز سه نوبت (دو، چهار و شش بار) در نظر گرفته شدند. داده­های حاصل به روش سطح پاسخ (RSM) و با استفاده از نرم افزار آماری Design Expert 10 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که درصد تلفات حشرات کامل آفت هنگام استفاده از کنفیدور با اختلاف معنی­داری بیش­تر از پالیزین است. همچنین تنها فاکتور معنی­دار در طی آزمایش نوع سم بوده و سایر فاکتور­ها تغییرات معنی­داری در پاسخ مورد نظر ایجاد نکردند.

کلیدواژه‌ها