مقایسه سموم کنفیدور و پالیزین در کنترل حشرات کامل سفید‌بالک گلخانه در گلخانه‌های کشت تجاری ژربرا در پاکدشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

2 استادیار، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

3 استادیار، پژوهشکده کشاورزی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران

چکیده

ژربـرا مورد حمله تعـداد زیادی از آفـات قرار می­گیـرد که یکـی از مهم­تریـن آن­ها سفید­بالک گلخـانه (Trialeurodes vaporariorum Westwood) می­باشد. عمدتاً به روش کنترل شیمیایی با این آفت مبارزه می­شود و هر ساله مقادیر قابل توجهی ارز جهت وارد کردن حشره­کش­های مورد نیاز برای کنترل این آفت مصرف می­شود. در این تحقیق تأثیر دو سم پالیزین و ایمیداکلوپراید (کنفیدور) در کنترل T. vaporariorumروی ژربرا با یکدیگر مقایسه گردید. آزمایش در یک گلخانه تجاری کشت ژربرا در شهرستان پاکدشت، استان تهران و با استفاده از گلدان­های ژربرا بدون گل و تقریباً هم اندازه انجام گرفت. قبل و بعد از آزمایش، تعداد جمعیت پوره و حشره کامل پشت برگ­ها تخمین زده شد. فاکتور­های مورد آزمایش شامل دو نوع سم، سه دز مصرفی از سموم مختلف (5/0، 1 و 5/1 در هزار)، سه زمان سمپاشی (ساعات 8، 12 و 16) و تعداد تکرار­های سمپاشی در ماه نیز سه نوبت (دو، چهار و شش بار) در نظر گرفته شدند. داده­های حاصل به روش سطح پاسخ (RSM) و با استفاده از نرم افزار آماری Design Expert 10 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که درصد تلفات حشرات کامل آفت هنگام استفاده از کنفیدور با اختلاف معنی­داری بیش­تر از پالیزین است. همچنین تنها فاکتور معنی­دار در طی آزمایش نوع سم بوده و سایر فاکتور­ها تغییرات معنی­داری در پاسخ مورد نظر ایجاد نکردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Confidor and Palizin in control of greenhouse whitefly adults in Gerbera commercial greenhouses in Pakdasht

نویسندگان [English]

  • Zahra Ali Bazhashi 1
  • Samin Seddigh 2
  • Bahram Tafaghodinia 3
1 Former MSc. Student, Department of Entomology, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
3 Assistant Professor, Entomology Department, Agricultural Institute, Iranian Research Organization for Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Gerbera is attacked by a large number of pests, one of the most important of which is greenhouse whitefly (Trialeurodes vaporariorum Westwood). Currently, it is controlled by chemical and large amounts of money are used to import insecticides to control this pest annually. In current research, the effect of Palizin and Imidacloprid in T. vaporariorum control in commercial gerbera greenhouses was compared. The experiment was performed in a commercial greenhouse in Pakdasht, Tehran. The same size and none flower gerbera pots were selected for further analysis. Before and after the experiment, the number of nymphs and adults were estimated. Selected factors were included: the pesticide in two levels, pesticide dose in three levels (0.5, 1 and 1.5), application time in three levels (hours 8, 12 and 16) and replications in a month in three levels (2, 4 and 6). Data was analyzed using Design Expert 10 software with RSM (Response Surface Method) method. Based on the result, the mortality percentage of whitefly adults during the use of Confidor is significantly higher than Palizin. Also the only significant factor was the pesticide type, and other factors will not make any significant changes in the response.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Palizin
  • Gerbera
  • Trialeurodes vaporariorum
  • chemical control
  • Confidor