بررسی تأثیر آفت‌کش‌های پالیزین، دیفلوبنزورون، کلروپایریفوس، هگزافلومورون و دلتامترین بر روی خصوصیات زیستی- جمعیتی و شاخص‌های تغذیه‌‌ای شب پره آرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد حشره‌شناسی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

شب­پره آرد از آفات مهم محصولات انباری و خشکبار است که همواره کنترل آن ضروری است. در تحقیق حاضر اثر زیرکشندگی ترکیبات دلتامترین، دیفلوبنزورون، هگزافلومورون، کلروپایریفوس و پالیزین بر شاخص­های زیستی و جمعیتی لارو سن سوم، شفیره و افراد بالغ شب پره آرد و شاخص­های تغذیه­ای آن بررسی شد. لارو­های بید آرد در شرایط آزمایشگاه دمای 3±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±40 درصد و دوره نوردهی 10: 14 ساعت پرورش داده شدند. به منظور محاسبه شاخص­های تغذیه از دیسک­های آردی آلوده به سموم استفاده شد. کم­ترین طول مدت لاروی، کم­ترین طول دوره شفیرگی و کم­ترین وزن شفیره به ترتیب با میانگین­های 4/0±14 روز، 25/0±75/7 روز و 0004/0±016/0گرم مربوط به سموم پالیزین و بیش­ترین طول مدت لاروی، بیش­ترین طول دوره شفیرگی و بیش­ترین وزن شفیره به ترتیب با میانگین­های 25/0±75/19 روز، 25/0±75/9 روز و 0004/0±012/0 گرم مربوط به تیمار دلتامترین به دست آمد. به علاوه، کم­ترین میزان تخم­ریزی، کم­ترین میزان درصد تفریخ تخم و کم­ترین درصد خروج حشرات کامل به ترتیب با میانگین­های 27/2± 237 عدد، 81/0±61 درصد و 5/2±5/27 درصد و بیش­ترین این مقادیر با میانگین­های 25/1±75/247 عدد، 47/0±75/73 درصد و 5/2±5/42 درصد مربوط به تیمار دلتامترین بود. در نتایج مربوط به محاسبه شاخص­های تغذیه، تیمار دلتامترین پایین­ترین مقدار نرخ رشد نسبی، نرخ مصرف نسبی و شاخص بازدهی تبدیل غذای بلعیده شده در لارو­های سن سوم را به همراه داشت و بیش­ترین این مقادیر مربوط به تیمار پالیزین بود.

کلیدواژه‌ها