شناسایی باکتری عامل بیماری شانکر پوستی گردو آن در دماوند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، دانشکده کشاورزی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین، ایران

2 استادیار بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، دانشکده کشاورزی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین، ایران

چکیده

در سال­های اخیر بیماری شانکر پوستی گردو با عاملBrenneria nigrifluens از مناطق مختلفی از ایران گزارش شـده است. به منظـور شنـاسـایی عامل بیماری و پراکنش این بیماری در منطقه دماوند از اوایل تابستان 1392 نمونه­برداری از تنه درختان دارای علائم شانکر پوستی به همراه ترشح شیرابه سیاه انجام شد. نمونه­های مورد نظر در محیط EMBAgar (Eosin methylene blueAgar ) کشت و کلنی های با توانایی تولید رنگ سبز متالیک انتخاب شدند. در مجموع 46 جدایه باکتری گرم منفی و بی­هوازی اختیاری از بافت­های آلوده که قادر به ایجاد علائم مشابه در نهـال­های گردو بودند، جدا گردید. باکتری­های جدا­شده دارای خصوصیات فنوتیپی مشابهی بودند. براساس ویژگی­های مرفولوژیک، بیوشیمیایی و فیزیولوژیک جدایه­ها و نیز تعیین توالی قطعه rpoB (RNA polymerase beta subunit) جدایه­های منتخب گونه Brenneria nigrifluens به عنوان عامل بیماری شانکر پوستی درختان گردو تعیین گردید. این اولین گزارش از این بیماری در دماوند روی درختان گردو می­باشد.

کلیدواژه‌ها