شناسایی باکتری عامل بیماری شانکر پوستی گردو آن در دماوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، دانشکده کشاورزی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین، ایران

2 استادیار بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، دانشکده کشاورزی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین، ایران

چکیده

در سال­های اخیر بیماری شانکر پوستی گردو با عاملBrenneria nigrifluens از مناطق مختلفی از ایران گزارش شـده است. به منظـور شنـاسـایی عامل بیماری و پراکنش این بیماری در منطقه دماوند از اوایل تابستان 1392 نمونه­برداری از تنه درختان دارای علائم شانکر پوستی به همراه ترشح شیرابه سیاه انجام شد. نمونه­های مورد نظر در محیط EMBAgar (Eosin methylene blueAgar ) کشت و کلنی های با توانایی تولید رنگ سبز متالیک انتخاب شدند. در مجموع 46 جدایه باکتری گرم منفی و بی­هوازی اختیاری از بافت­های آلوده که قادر به ایجاد علائم مشابه در نهـال­های گردو بودند، جدا گردید. باکتری­های جدا­شده دارای خصوصیات فنوتیپی مشابهی بودند. براساس ویژگی­های مرفولوژیک، بیوشیمیایی و فیزیولوژیک جدایه­ها و نیز تعیین توالی قطعه rpoB (RNA polymerase beta subunit) جدایه­های منتخب گونه Brenneria nigrifluens به عنوان عامل بیماری شانکر پوستی درختان گردو تعیین گردید. این اولین گزارش از این بیماری در دماوند روی درختان گردو می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Occurrence and Distribution of Shallow Bark Canker of Walnut Trees in Damavand

نویسندگان [English]

  • Samira Asadollahi 1
  • Abul Qasem Qasemi 2
  • Seyed Mohammad Ashkan 3
1 Former MSc. Student Department of Plant pathology, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
2 Assistant Professor, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
3 Associated professor, Department of Plant pathology, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
چکیده [English]

In recent years, Shallow bark canker (Brenneria nigrifluens) of walnut trees has become fairly widespread in Iran. To determine the distribution of the disease in Damavand, from summer of 2013, bark samples were collected from walnut trees showing symptoms of Shallow bark canker. 46 strains of bacteria were isolated from infected tissues. Strains appeared similar in phenotypic characteristics. On the basis of the morphological and biochemical results and sequencing of RNA polymerase beta sub unit gene the bacterium was identified as Brennerianigrifluens. This is the first report of Shallow bark canker of walnut trees in Damavand.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Walnut
  • Damavand
  • Brenneria nigrifluens