استفاده از پیوند در کنترل بیماری پوسیدگی ریشه و زوال بوته خربزه بر اثر قارچ Monosporascus cannonballus

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، ورامین، ایران

2 استادیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران، ایران

3 استادیار بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، ورامین، ایران

چکیده

پوسیدگی ریشه و زوال بوته بر اثر قارچ Monosporascus cannonballus، از بیماری­های مهم خربزه و طالبی به ویژه در مناطق گرم و خشک دنیا می­باشد. در این بررسی، ابتدا توان بیماری­زایی هشت جدایه  M. cannonballusبر روی ژنوتیپ خربزه با نام محلی زرد گرمسار انجام شد. سپس جدایه 583 به عنـوان بیماری­زا­ترین جـدایـه برای مایه‌­زنی بوته‌­های خربزه پیوند شده بر روی کدو مورد استفاده قرار گرفت. برای این منظور، پیوندک حاصل از خربزه زرد گرمسار روی پایه‌­های کدو ارقام T-1 و T-113 و نیز خربزه قصری مشهدی (به­عنوان رقم مقاوم)، در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. پس از کشت پایه و پیوندک در گلدان­های آلوده به جدایه 583، عمل پیوند­زنی انجام شد. بوته‌­های پیوندی به مدت 10 روز جهت حفظ رطوبت در پوشش پلاستیکی قرار گرفتند. ارزیابی مقاومت پایه‌­ها به بیماری از طریق اندازه­‌گیری وزن ریشه و اندام­های هوایی 45 روز پس از پیوند­زنی انجام گرفت. پیوند خربزه زرد گرمسار بر روی پایه­‌های مذکور موفقیت­آمیز بود. بین وزن ریشه تیمار‌­های مختلف اختلاف معنی‌­دار وجود داشت. پایه‌­های کدو و خربزه قصری بیش­ترین وزن را در حضور یا عدم بیمارگر نشان دادند. این بررسی نشان داد که با استفاده از پیوند­زدن ارقام حساس خربزه بر روی پایه‌­های مقاوم یا غیر­میزبان می­‌توان بیماری پوسیدگی ریشه و زوال بوته را کنترل نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Control of root rot and vine decline disease of muskmelon caused by Monosporascus cannonballus using grafting

نویسندگان [English]

  • Nasrin Ahmadi 1
  • Abolfazl Sarpelleh 2
  • Darius shahriari 3
1 . Former MSc. Student, Department of Plant Pathology, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
2 Assistant Professor, Plant Protection Research Department, Iranian Research Institute of Plant Protection (IRIPP), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Plant Protection Research Department, Tehran Agricultural and Natural Resources Research and Education, Varamin, Iran.
چکیده [English]

Root rot and vine decline disease caused by Monosporascus cannonballus is one of the most important diseases of melon crops, especially in hot and arid regions of the world. In this study, at the first step the virulence of eight isolates of M. cannonballus were evaluated on the genotype of muskmelon, locally named Zard-e-Garmsar. The most virulent isolate (isolate 583) was then used to inoculate the muskmelon plants that grafted onto cucurbit rootstock. For this purpose, the scion of Zarde-e-Garmsar muskmelon on cucurbit rootstocks including cultivars T-1 and T-113 were tested as well as Ghasri Mashhadi (as a resistant cultivar) in greenhouse conditions. After rootstock and scion sown in pots that infected by isolates583, the grafting was done. Hybrid plants placed in plastic cover to retain moisture for 10 days. Rootstocks weight was applied to measure the disease 45 days after grafting. Grafting Zard-e-Garmsar muskmelon on described rootstocks was successful. There was no significant difference between the treatments of root weight. The cucurbit rootstocks and Ghasri Mashhadi muskmelon showed the most weight in presence or absence of pathogen. This study demonstrated that root rot and vine decline disease on sensitive melon and cantaloupe cultivars can be grafting onto resistant rootstocks or non-host plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monosporascus cannonballus
  • soil-borne disease
  • grafting
  • muskmelon