ارزیابی اثر حشره‌کشی اسانس برخی گیاهان دارویی علیه حشرات بالغ شپشه آرد (Tribolium confusum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، ورامین، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، ورامین، ایران

3 استادیار، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

شپشه آرد، Tribolium confusum Jacquelin du Val، از مواد نشاسته­ای مانند آرد، سبوس، بلغور تغذیه می­کند. این حشرات نه تنها ضمن تغذیه زیان قابل توجهی را به محصول وارد می­کنند؛ بلکه به علت افزایش سریع جمعیت، محصول انباری را با مدفوع و پوسته­های لاروی خود آلوده کرده و از مرغوبیت آن به شدت می­کاهند. اخیراً تحقیقات زیادی در رابطه با کاربرد اسانس­های گیاهی یا اجزای سازنده آن­ها به عنوان جایگزین ایمن برای سموم تدخینی متداول انجام شده است. در این مطالعه، سمیت اسانس سه گیاه رزماری، فلفل سفید و برگ گردو در سه غلظت 10، 30 و 50 میکرو­لیتر در واحد آزمایشی که شامل پتری‌های با قطر 6 سانتی‌متر بود، مورد بررسی قرار گرفت و با عصاره رزماری مقایسه گردید. تمام آزمایش­ها در شرایط آزمایشگاهی در دمای 1± 27 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5 ± 30 درصد و در دوره روشنایی 10:14 انجام شدند. نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از عصاره رزماری نتوانست آفت را کنترل کند و تفاوت معنی­داری نیز با شاهد نداشت. اسانس­های برگ گردو، رزماری و فلفل سفید تفاوت معنی­داری در مرگ و میر حشرات کامل سوسک آرد ایجاد کردند. با افزایش غلظت، درصد مرگ و میر حشرات کامل سوسک آرد نیز در تمامی اسانس­ها افزایش یافت و همگی با هم اختلاف معنی­داری داشتند. بیش­ترین درصد تلفات در غلظت 50 میکرو­لیتر در اسانس فلفل مشاهده گردید. همچنین شرایط بهینه استفاده از اسانس جهت کنترل آفت مزبور به­دست آمد. به این ترتیب که بیش­ترین میزان مرگ و میر آفت در صورت استفاده از غلظت 50 میکرو­لیتر اسانس­های فلفل و رزماری به دست خواهد آمد که به ترتیب باعث تلفات 100 درصد و 60 درصد آفت شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of insecticidal effect of essential oil of some medicinal plants against confused flour beetle adults (Tribolium confusum)

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Darvishi 1
  • Akram Mobini 2
  • Samin Seddigh 3
1 . MSc. Student Department of Entomology, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
2 MSc. Student , Department of Entomology, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
چکیده [English]

The confused flour beetle, Tribolium confusum Jacquelin du Val, feeds on starchy material like flour, bran, and groats. These insects not only add significant losses to the product while feeding, but also due to the rapid population growth, the crop is infected with its feces and larval shells, and its quality is greatly reduced. Recently, many studies have been done on the application of plant essential oils or their components as a safe alternative to commonly used fumigant toxins. In this research, toxicity of three plant essential oils including Rosemary, White Pepper and Walnut leaves were investigated in three concentrations of 10, 30 and 50 μl and was compared to Rosemary extract. All experiments were carried out in laboratory conditions under temperature 27 ± 1°C, with 30 ± 5% RH and a photoperiod of 14h. The results showed that using Rosemary extract did not control T. confusum which had no significant difference with control. The essential oils of Walnut leaf, Rosemary and White Pepper made a significant difference in the mortality of the adults of the confused flour beetle. With increasing concentration, the mortality rate of T. confusum adults increased in all essential oils and all of them had a significant difference. The most percentage of mortality was observed at 50 μl concentration in Pepper essential oil. The optimum conditions for using essential oils were also investigated. So that the most pest mortality would be obtained by using 50 μl concentrations of White Pepper and Rosemary essential oils, causing 100% and 60% mortality of T. confusum, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant essential oils
  • Walnut leaf
  • Rosemary
  • Tribolium confusum
  • White Pepper