بررسی فیلوژنتیکی عامل پوسیدگی نرم ارکیده در گلخانه‌های منطقه پاکدشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشنـاسی ارشـد، دانشـگاه آزاد اسـلامی، واحد ورامین پیشوا، دانشکده کشاورزی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین، ایران

2 استادیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهان، تهران، ایران

3 دانشیار، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهان، تهران، ایران

چکیده

ارکیده از با ارزش­ترین گل­های زینتی و پوسیدگی نرم از بیماری­های مهم این گیاه می­باشد. در بهار سال 1392 از گلخانه­های منطقه پاکدشت تهران بازدید و از گیاهان دارای علائم پوسیدگی نرم نمونه­برداری شد. جدا­سازی باکتری در محیط کشت­های NA و EMBA انجام و بیماری­زایی جدایه­های آن در برگ­های ارکیده به اثبات رسید. بر­اساس ویژگی­های مورفولوژیکی، آزمون­های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی، جدایه­ها گرم منفی و بی­هوازی اختیاری، تولید اندول، احیاء نیترات، حساسیت به اریترومایسین و داشتن فعالیت فسفاتاز، جدایه­های مذکور به جنس Dickeya تعلق داشتند. جدایه­ها بر اساس تکثیر ژن پکتات­لیاز با استفاده از آغازگر ADE1/ADE2 و عدم تکثیر با آغازگر­های EXPECCF/R و Y1/Y2، گونه­ای از جنس Dickeya شناسایی شد. توالی قطعات تکثیر شده ژن­های ریکامبینازآ و RNA پلیمراز زیر واحد بتا تعدادی از جدایه­ها به میزان 99 تا 100 درصد با نمونه­های Dickeya sp.. موجود در بایگانی NCBI شباهت داشتند ولی با گونه­های توصیف شده این جنس متفاوت بودند.

کلیدواژه‌ها