بررسـی بیـماری‌زایی و تعیین تیپ آمیزشی در جدایه‌های قارچ Fusarium proliferatum

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، دانشکده کشاورزی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین، ایران

2 استادیار، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران

3 استادیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه‌ای ،کرج، ایران

چکیده

گونه Fusarium proliferatum یکی از عوامل غالب بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال ذرت در اکثر نقاط جهان و به ویژه ایران به­شمار می­رود. در این بررسی از بین جدایه­های فوزاریوم به دست آمده از بلال­های آلوده، دوازده جدایه به­عنوان گونه F. proliferatum شناسائی شدند. به­منظور بررسی جمعیت آمیزشی و تعیین تیپ آمیزشی، جدایه­ها با تستر­های استاندارد این گونه روی محیط کشت هویج آگار تلاقی داده شدند و به مدت 3 تا 4 هفته در انکوباتور با نور دائم سفید و نزدیک به ماوراء بنفش  نگهداری شدند. این آزمون دو بار و هر بار در سه تکرار انجام شد. در این آزمون همه جدایه­هائی که از نظر مورفولوژیکی مورد شناسائی قرار گرفته بودند از نظر جمعیت آمیزشی مورد تایید قرار گرفتند به­طوری که همه دوازده جدایه F. proliferatum متعلق به جمعیت آمیزشی D بودند. هفت جدایه دارای تیپ آمیزشی از نوعMAT – 1  (با فراوانی 3/58 %) و پنج جدایه دارای تیپ آمیزشی از نوعMAT– 2  (با فراوانی 7/41 %) بودند. تنوع بیمـاری­زایی دوازده جـدایه در ساقـه لاین حساس MO17 با سـه روش مزرعـه ­ای، گلخانه­ای و آزمایشگاهی در سه تکرار انجام و بیماری­زایی آن­ها با اندازه­گیری طول نکروز در محل زخم ارزیابی شد. در آزمون بیماری­زایی روی ساقه، در مزرعه، گلخانه و آزمایشـگاه به ترتیب جـدایه­های SK27،SK32  و SK24 بیش­ترین شدت بیماری (طول نکروز در بافت ساقه) را از خود نشان دادند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of pathogenicity and determination of mating type of Fusarium proliferatum isolates

نویسندگان [English]

  • Sepideh Karimi Zanjani Asl 1
  • Vahid Rahjoo 2
  • Majid Zamani 3
1 Former MSc. Student, Departnent of Plant Pathology, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
2 Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Departnent of Maize and Forage Plants, Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran
چکیده [English]

Fusarium proliferatum is the dominant agent of maize fusarium ear rot in many areas of the world especially in Iran. Among several Fusarium isolates recovered from infected maize ears, 12 isolates were identified as F. proliferatum according to morphological and physiological characteristics. In order to determine mating population and mating type of isolates, all 12 isolates were crossed with standard tester isolates of F. proliferatum on Carrot Agar (CA) media and were incubated under the mixture of cool-white and near-UV lights for three to four weeks. This test was repeated twice with three replications. Morphological identification of all isolates was confirmed by mating population test so that all 12 isolates of F. proliferatum belonged to mating population D of Gibberella fujikuroi complex. The results of mating type test showed that seven isolates were MAT-1 (58.3% frequency) and five isolates were MAT-2 (47.7% frequency). Pathogenicity test on stems of susceptible maize line (MO17) was done using toothpicks method in field, greenhouse and laboratory (Detached stem). The Pathogenicity of isolates was evaluated by measuring the necrosis length on inoculated stem. The results of variance analysis of pathogenicity tests showed significant differences among isolates in all mentioned methods. In field, greenhouse and laboratory trials, isolates SK27, SK32 and SK24 had the highest diseases severity (length necrosis), respectively. Significant and positive correlations were observed between field and greenhouse tests (r = 0.86**), field and  laboratory tests (r = 0.75**), and greenhouse and laboratory tests (r = 0.75**).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maize
  • pathogenicity variation
  • mating type
  • Fusarium proliferatum