بررسـی بیـماری‌زایی و تعیین تیپ آمیزشی در جدایه‌های قارچ Fusarium proliferatum

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، دانشکده کشاورزی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین، ایران

2 استادیار، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران

3 استادیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه‌ای ،کرج، ایران

چکیده

گونه Fusarium proliferatum یکی از عوامل غالب بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال ذرت در اکثر نقاط جهان و به ویژه ایران به­شمار می­رود. در این بررسی از بین جدایه­های فوزاریوم به دست آمده از بلال­های آلوده، دوازده جدایه به­عنوان گونه F. proliferatum شناسائی شدند. به­منظور بررسی جمعیت آمیزشی و تعیین تیپ آمیزشی، جدایه­ها با تستر­های استاندارد این گونه روی محیط کشت هویج آگار تلاقی داده شدند و به مدت 3 تا 4 هفته در انکوباتور با نور دائم سفید و نزدیک به ماوراء بنفش  نگهداری شدند. این آزمون دو بار و هر بار در سه تکرار انجام شد. در این آزمون همه جدایه­هائی که از نظر مورفولوژیکی مورد شناسائی قرار گرفته بودند از نظر جمعیت آمیزشی مورد تایید قرار گرفتند به­طوری که همه دوازده جدایه F. proliferatum متعلق به جمعیت آمیزشی D بودند. هفت جدایه دارای تیپ آمیزشی از نوعMAT – 1  (با فراوانی 3/58 %) و پنج جدایه دارای تیپ آمیزشی از نوعMAT– 2  (با فراوانی 7/41 %) بودند. تنوع بیمـاری­زایی دوازده جـدایه در ساقـه لاین حساس MO17 با سـه روش مزرعـه ­ای، گلخانه­ای و آزمایشگاهی در سه تکرار انجام و بیماری­زایی آن­ها با اندازه­گیری طول نکروز در محل زخم ارزیابی شد. در آزمون بیماری­زایی روی ساقه، در مزرعه، گلخانه و آزمایشـگاه به ترتیب جـدایه­های SK27،SK32  و SK24 بیش­ترین شدت بیماری (طول نکروز در بافت ساقه) را از خود نشان دادند. 

کلیدواژه‌ها