تاثیر قارچ‌کش میلدیوکیور در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق، عضو هیات علمی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور و دانشجوی سابق دانشگاه دولتی ایروان

2 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیع استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ورامین، ایران

چکیده

سفیدک پودری جالیز از مهم­ترین بیماری­های گیاهان خانواده کدوئیان بوده و در بیش­تر نقاط جهان از اهمیت بالایی برخوردار است. برای ثبت قارچ­کش­های جدید سازگار با محیط زیست و با هدف ایجاد تنوع در قارچ­کش­های در دسترس، اثر میلدیوکیور (قارچ­کش ارگانیک بر پایه مواد طبیعی گیاهی) در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار طی آزمایش­هایی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار در شرایط مزرعه و گلخانه در سال­های 1391 و 1392 در کرج بررسی شد. تیمار­های آزمایش دوز­های 5/7، 10 و 15 در هزار از قارچ‌­کش میلدیوکیور، دوز 2/0 درهزار قارچ­‌کش تری­فلوکسی استروبین به ­عنوان قارچ‌­کش مرجع و تیمار شاهد بدون سم­‌پاشی بودند. سم­‌پاشی کرت­های آزمایشی با فاصله هفت روز و با مشاهده اولین علائم آلودگی به بیماری شروع و تا رسیدن شدت بیماری در تیمار شاهد به حداکثر ممکن در سیستم گروه­بندی هورسفال و بارات ادامه یافت. ارزیابی کرت‌­های آزمایشی با قرار دادن هر کدام از سطوح فرضی در یکی از گروه‌­های تعریف شده بر اساس الگوی اصلاح شده هورسفال و بارات انجام و میانه سطوح فرضی برای هر کرت آزمایشی محاسبه گردید. تجزیه واریانس داده­‌های آزمایش­ها اختلاف معنی-‌داری را بین تیمار­ها در سطوح احتمال 5 و 1 درصد نشان داد. مقایسه میانگین تیمار­ها نشان داد که قارچ­کش میلدیوکیور 10 در هزار با 2/76 درصد کاهش بیماری نسبت به شاهد بدون سم­پاشی در مزرعه و میلدیوکیور 5/7 در هزار با 90 درصد کاهش بیماری نسبت به شاهد بدون سم­پاشی در گلخانه در مدیریت بیماری سفیدک پودری خیار قابل توصیه هستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Mildew cure fungicide in controlling the cucumber powdery mildew disease

نویسندگان [English]

  • Hossain Azimi 1
  • Dariush Shahriari 2
1 Scientific staff, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran and Former PhD. Student at Yerevan State University, Yerevan, Armenia
2 Plant Protection Research Department, Tehran Agricultural and Natural Resources Research and Education, Varamin, Iran
چکیده [English]

Powdery mildew is a common and serious disease of cucurbit crops. For registering new environmentally friendly fungicides and with the aim to diversify the available fungicides, the efficacy of Mildew cure (a natural botanical fungicide) was evaluated by trials in completely randomized block design with five treatments and four replications in field and glasshouse conditions in Karaj during 2012-13. Treatments were 7.5, 10, and 15 mll-1 of Mildew cure L. 83% alongside with 0.2 gl-1 of Trifloxystrobin (Flint WG 50%) as standard fungicide and untreated control (without any spraying). Foliar applications of fungicides were made at 7 day intervals, started after early symptoms appearance and followed up until symptom expressed in untreated plants in a maximum disease severity index due to Horsfal and Barrat scale. The results were expressed as the foliage protection percentage (FPP) of each presumed area bypowdery mildew based on Horsfal and Barrat scale, then midpoint of presumed areas was calculated for each plot. Analysis of variance of trials data revealed that there are significant differences among different treatments at P<0.05 and P<0.01. Mean comparison of the treatment showed that Mildew cure 10 mll-1 decreased disease by 76.2% compared to untreated control plants in field and Mildew cure 7.5 mll-1 decreased disease incidence by 90% compared to non-sprayed check in glasshouse. Based on the results of this study, these treatments recommended for cucumber powdery mildew disease management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disease management
  • Flint
  • natural plant products
  • organic fungicide
  • trifloxystrobin