تاثیر قارچ‌کش میلدیوکیور در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق، عضو هیات علمی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور و دانشجوی سابق دانشگاه دولتی ایروان

2 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیع استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ورامین، ایران

چکیده

سفیدک پودری جالیز از مهم­ترین بیماری­های گیاهان خانواده کدوئیان بوده و در بیش­تر نقاط جهان از اهمیت بالایی برخوردار است. برای ثبت قارچ­کش­های جدید سازگار با محیط زیست و با هدف ایجاد تنوع در قارچ­کش­های در دسترس، اثر میلدیوکیور (قارچ­کش ارگانیک بر پایه مواد طبیعی گیاهی) در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار طی آزمایش­هایی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار در شرایط مزرعه و گلخانه در سال­های 1391 و 1392 در کرج بررسی شد. تیمار­های آزمایش دوز­های 5/7، 10 و 15 در هزار از قارچ‌­کش میلدیوکیور، دوز 2/0 درهزار قارچ­‌کش تری­فلوکسی استروبین به ­عنوان قارچ‌­کش مرجع و تیمار شاهد بدون سم­‌پاشی بودند. سم­‌پاشی کرت­های آزمایشی با فاصله هفت روز و با مشاهده اولین علائم آلودگی به بیماری شروع و تا رسیدن شدت بیماری در تیمار شاهد به حداکثر ممکن در سیستم گروه­بندی هورسفال و بارات ادامه یافت. ارزیابی کرت‌­های آزمایشی با قرار دادن هر کدام از سطوح فرضی در یکی از گروه‌­های تعریف شده بر اساس الگوی اصلاح شده هورسفال و بارات انجام و میانه سطوح فرضی برای هر کرت آزمایشی محاسبه گردید. تجزیه واریانس داده­‌های آزمایش­ها اختلاف معنی-‌داری را بین تیمار­ها در سطوح احتمال 5 و 1 درصد نشان داد. مقایسه میانگین تیمار­ها نشان داد که قارچ­کش میلدیوکیور 10 در هزار با 2/76 درصد کاهش بیماری نسبت به شاهد بدون سم­پاشی در مزرعه و میلدیوکیور 5/7 در هزار با 90 درصد کاهش بیماری نسبت به شاهد بدون سم­پاشی در گلخانه در مدیریت بیماری سفیدک پودری خیار قابل توصیه هستند.
 

کلیدواژه‌ها