واکنش لاین‌های پیشرفته و امید‌بخش گندم نسبت به عامل بلایت فوزاریومی سنبله Fusariumm graminearum در شرایط مزرعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجـوی سابـق کارشناسـی ارشـد دانشـگاه آزاد اسـلامی، واحد ورامیـن-پیشـوا، دانشکـده کشـاورزی، گـروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین، ایران

2 گروه بیماری‌شناسی گیاهی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحـد ورامیـن- پیشوا، دانشکـده کشاورزی، ورامین، ایران

3 مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

به­منظور ارزیابی مقاومت لاین­های پیشرفته و امید­بخش گندم نسبت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله ناشی از قارچ Fusarium geraminearum که یکی از مهم­ترین بیماری­های گندم در شمال کشور به­شمار می­رود، 61 لاین امید­بخش و پیشرفته گندم از بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج دریافت گردید. این بذر­ها در سال 1391 در سه تکرار و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در شرایط مزرعه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان کاشته شدند. با استفـاده از کشت خالص قارچ عامل بیماری در آزمایشگاه روی محیط کشت کاه و کلش گندم زاد­مایه قارچ تکثیر و لاین­ها در دو نوبت در زمان تشکیل سنبله و گلدهی مایه­زنی شدند. بعد از ظهور علائم بیماری در شرایط مزرعه، درصد وقوع بیماری(Disease incidence)  و شدت بیماری(Disease severity) یادداشت­برداری و سپس ضریب شاخص بیماری Disease index))برای هر یک از لاین­های مورد بررسی محاسبه و تعیین شد. نتایج نشان داد که لاین­های ARWYT-N-90-2، ERWYT-N-90-20 و ERWYT-N-89-4 با داشتن کم­ترین شاخص بیماری مقاومت قابل قبولی نسبت به بیماری بلایت سنبله نشان دادند. اما با این وجود هیچ­کدام از لاین­های مورد بررسی نسبت به بیماری مصون نبودند.

کلیدواژه‌ها