واکنش لاین‌های پیشرفته و امید‌بخش گندم نسبت به عامل بلایت فوزاریومی سنبله Fusariumm graminearum در شرایط مزرعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجـوی سابـق کارشناسـی ارشـد دانشـگاه آزاد اسـلامی، واحد ورامیـن-پیشـوا، دانشکـده کشـاورزی، گـروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین، ایران

2 گروه بیماری‌شناسی گیاهی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحـد ورامیـن- پیشوا، دانشکـده کشاورزی، ورامین، ایران

3 مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

به­منظور ارزیابی مقاومت لاین­های پیشرفته و امید­بخش گندم نسبت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله ناشی از قارچ Fusarium geraminearum که یکی از مهم­ترین بیماری­های گندم در شمال کشور به­شمار می­رود، 61 لاین امید­بخش و پیشرفته گندم از بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج دریافت گردید. این بذر­ها در سال 1391 در سه تکرار و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در شرایط مزرعه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان کاشته شدند. با استفـاده از کشت خالص قارچ عامل بیماری در آزمایشگاه روی محیط کشت کاه و کلش گندم زاد­مایه قارچ تکثیر و لاین­ها در دو نوبت در زمان تشکیل سنبله و گلدهی مایه­زنی شدند. بعد از ظهور علائم بیماری در شرایط مزرعه، درصد وقوع بیماری(Disease incidence)  و شدت بیماری(Disease severity) یادداشت­برداری و سپس ضریب شاخص بیماری Disease index))برای هر یک از لاین­های مورد بررسی محاسبه و تعیین شد. نتایج نشان داد که لاین­های ARWYT-N-90-2، ERWYT-N-90-20 و ERWYT-N-89-4 با داشتن کم­ترین شاخص بیماری مقاومت قابل قبولی نسبت به بیماری بلایت سنبله نشان دادند. اما با این وجود هیچ­کدام از لاین­های مورد بررسی نسبت به بیماری مصون نبودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Response of wheat advanced and elite lines to Fusarium graminearum, the causal agent of fusarium head blight in field condition

نویسندگان [English]

  • Maryam Kheirkhani 1
  • Mohammad Torabi 2
  • Mohammad Ali Dehghan 3
1 Former MSc. Student Department of Plant Pathology, College of Agriculture, Varamin- Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
2 Departement of Plant Pathology, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
3 Instructor, Agricultural and Natural Resources Reserch Center of Golestan, Gorgan, Iran
چکیده [English]

To evaluate resistance of wheat advanced and elite lines to fusarium head blight (Fusarium graminearum), 61 genotypes obtinedfrom Cereal Research Department of Seed and Plant Improvement Institute were grown at agricultural research field of Agricultural and Natural Resources Reserch Center of Gorgan in 2012 using a randomized complete block design with three replications. Inoculums of the pathogen was increased on wheat straw in laboratory and a mixture suspension of spores of  five isolates were sprayed on plants at two growth stages of heading and anthesis.After development of disease in field, disease incidence, disease severity and disease index were assessed for each line. Based on the results, none of the lines were immune or resistant, but lines ARWYT-N-90-2, ERWYT-N-90-20 and ERWYT-N-90-4 with lower disease index exhibited an acceptable level of resistance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wheat
  • Fusarium head blight
  • Disease severity
  • disease index
  • Resistance