بررسی وقوع برخی بیمارگر‌های مهم ویروسی آلوده کننده فلفل در شهرستان ورامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشـوا، دانشکـده کشـاورزی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، ایران

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه بیماری‌شناسی، تهران، ایران

چکیده

در فصل­های زراعی 93-1391 از مناطق مختلف شهرستان ورامین، 110 نمونه­ فلفل و 11 نمونه علف هرز با علائم مشکوک به آلودگی ویروسی جمع­آوری شد و با روش سرولوژیکی الایزا به کمک آنتی­بادی­های ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه­فرنگی (TYLCV)، ویروس ایکس سیب­زمینی (PVX)، ویروس موزاییک خیار (CMV)، ویروس موزاییک توتون (TMV) و ویروس موزاییک گوجه­فرنگی (ToMV) مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین آلودگی نمونه­ها به پوتی­ویروس­ها به کمک آنتی­بادی وسیع­الطیف این دسته از ویروس­ها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج الایزا، بیش­ترین آلودگی ویروسی در نمونه­های فلفل مربوط به TMV 7/26 درصد و سپس پوتی­ویروس­ها 3/24 درصد، TYLCV 8/23 درصد، CMV 3/13 درصد، ToMV 3/13درصد و PVX  9/1درصد بود. نتایج نشان داد که تقریباً 1/64 درصد از نمونه­های برگی فلفل به ویروس­هایی منتقل شونده با حشرات ناقل و 5/34 درصد به ویروس­های فاقد ناقل شناخته شده آلوده بودند. همچنین، 21 درصد و 77 درصد از نمونه­ها به ترتیب آلودگی ویروسی منفرد و توأم داشتند. در این تحقیق، آلودگی توبامو­ویروسی و پوتی­ویروسی نمونه­ها توسط آزمون RT-PCR به ترتیب با استفاده از جفت آغازگر­های عمومی قبلاً توصیف شده­ Tob-Uni1/Tob-Uni2 و NIb2F/NIb3R و با تکثیـر قطعات DNA مورد نظـر (به ترتیب با اندازه­ 800 و 350 جفت­باز) تأیید گردید. به­علاوه، حضور TYLCV در نمونه­های مثبت الایزا با تکثیر قطعات DNA با اندازه مورد انتظار 670 جفت بازی در آزمون PCR به کمک آغازگر­های اختصاصی این ویروس شامل TYLCV-Sar و TYLCV-Isr تأیید شد. این مطالعه، نشان­دهنده وقوع گسترده ویروس­های مختلف به ویژه توبامو­ویروس­ها و پوتی­ویروس­ها در مزارع فلفل شهرستان ورامین بود. در این تحقیق، آلودگی پوتی­ویروسی گیاه نیلوفر پیچ (Ipomoea purpurea) نیز به اثبات رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the occurrence of some important viral pathogens infecting pepper in varamin area

نویسندگان [English]

  • Azin Aghazadeh 1
  • Mojdeh Maleki 2
  • Ali Reza Golnaraghi 3
1 Former MSc. Student , Department of Plant Pathology, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
2 Assistant Professor Department of Plant Pathology, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture and Natural Resources, Tehran Science and Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Surveys were conducted to determine viral diseases of pepper plants (Capsicum annum) in different regions of Varamin county during the growing seasons of 2012-2014. A total of 110 pepper leaf samples and 11 weed leaf samples were collected from plants showing virus-like symptoms. The samples were tested by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) using antibodies produced against Cucumber mosaic virus (CMV), Potato virus X (PVX), Tobacco mosaic virus (TMV), Tomato mosaic virus (ToMV), Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV), and the broad-spectrum antibodies reacting potyviruses. According to the ELISA results, virus infections were related to TMV (26.7%), followed by potyviruses (24.3%), TYLCV (23.8%), CMV (13.3%), ToMV (13.3%) and PVX (1.9%). Nearly, 64.1% of the pepper leaf samples were infected with vector-transmitted viruses and 34.5% with viruses having no known vectors for their transmission. The results also indicated that 21.0% and 77% of the samples had single and mixed virus infections. respectively The tobamovirus and potyvirus infections of the samples were confirmed by reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) using previously described universal primer pairs Tob-Uni1/Tob-Uni2 and NIb2F/NIb3R, which resulted in the amplification of DNA fragments with the expected sizes of 800 bp and 350 bp, respectively. Moreover, the presence of TYLCV was confirmed by the amplification of DNA fragments with the expected size of ca. 670 bp by PCR using virus-specific primers TYLCV-Sar and TYLCV-Isr. This study showed a widespread occurrence of different viruses especially tobamoviruses and potyviruses in pepper fields of Varamin area. In the present work, the potyvirus infection of morning glory plant (Ipomoea purpurea) was also confirmed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Viruses of pepper
  • ELISA test
  • universal primers
  • potyviruses
  • tobamoviruses