بررسی وقوع برخی بیمارگر‌های مهم ویروسی آلوده کننده فلفل در شهرستان ورامین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشـوا، دانشکـده کشـاورزی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، ایران

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه بیماری‌شناسی، تهران، ایران

چکیده

در فصل­های زراعی 93-1391 از مناطق مختلف شهرستان ورامین، 110 نمونه­ فلفل و 11 نمونه علف هرز با علائم مشکوک به آلودگی ویروسی جمع­آوری شد و با روش سرولوژیکی الایزا به کمک آنتی­بادی­های ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه­فرنگی (TYLCV)، ویروس ایکس سیب­زمینی (PVX)، ویروس موزاییک خیار (CMV)، ویروس موزاییک توتون (TMV) و ویروس موزاییک گوجه­فرنگی (ToMV) مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین آلودگی نمونه­ها به پوتی­ویروس­ها به کمک آنتی­بادی وسیع­الطیف این دسته از ویروس­ها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج الایزا، بیش­ترین آلودگی ویروسی در نمونه­های فلفل مربوط به TMV 7/26 درصد و سپس پوتی­ویروس­ها 3/24 درصد، TYLCV 8/23 درصد، CMV 3/13 درصد، ToMV 3/13درصد و PVX  9/1درصد بود. نتایج نشان داد که تقریباً 1/64 درصد از نمونه­های برگی فلفل به ویروس­هایی منتقل شونده با حشرات ناقل و 5/34 درصد به ویروس­های فاقد ناقل شناخته شده آلوده بودند. همچنین، 21 درصد و 77 درصد از نمونه­ها به ترتیب آلودگی ویروسی منفرد و توأم داشتند. در این تحقیق، آلودگی توبامو­ویروسی و پوتی­ویروسی نمونه­ها توسط آزمون RT-PCR به ترتیب با استفاده از جفت آغازگر­های عمومی قبلاً توصیف شده­ Tob-Uni1/Tob-Uni2 و NIb2F/NIb3R و با تکثیـر قطعات DNA مورد نظـر (به ترتیب با اندازه­ 800 و 350 جفت­باز) تأیید گردید. به­علاوه، حضور TYLCV در نمونه­های مثبت الایزا با تکثیر قطعات DNA با اندازه مورد انتظار 670 جفت بازی در آزمون PCR به کمک آغازگر­های اختصاصی این ویروس شامل TYLCV-Sar و TYLCV-Isr تأیید شد. این مطالعه، نشان­دهنده وقوع گسترده ویروس­های مختلف به ویژه توبامو­ویروس­ها و پوتی­ویروس­ها در مزارع فلفل شهرستان ورامین بود. در این تحقیق، آلودگی پوتی­ویروسی گیاه نیلوفر پیچ (Ipomoea purpurea) نیز به اثبات رسید.

کلیدواژه‌ها