اثر جریان کم میدان مغناطیسی به همراه آب مغناطیسی در کنترل بیماری پژمردگی فوزاریومی گیاهچه‌های گوجه‌فرنگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

چکیده

بیماری پژمردگی فوزاریومی گیاهچه گوجه فرنگی حاصل ازFusarium oxysporum f. sp. Lycopersici  یکی از مهم­ترین بیماری­های گوجه­فرنگی در ایران و سراسر جهان محسوب می­شود. میدان­های مغناطیسی به عنوان یک عامل محیطی با تأثیر معنی­دار بر عملکرد و رشد گیاهان در نظر گرفته می­شوند. برهم کنش میدان مغناطیسی و زمان استقرار بذر گیاه در این میدان، در ارتقاء ویژگی­های رشدی گیاه به شدت مؤثر است. همچنین درصورت ایجاد ترکیب مناسبی از میدان مغناطیسی و زمان استقرار، پدیده­ای شبیه به رزونانس منجر به افزایش انرژی داخلی بذر­ها می شود و در نتیجه امکان دریافت محصول بیش­تر وجود دارد. قطب شمال مغناطیسی باعث افزایش رشد گیاه و قطب جنوب مغناطیسی مانـع از رشـد و نمو می­شـود. در این پژوهش با استفـاده از یک دستگاه پدیـد آورنـده میـدان مغناطیسی سه بعـدی Z .Y .X (ماننـد دستـگاه MRI پزشکـی با طـول موجـی بی­خطـر)، بذر و گیاهچـه گوجه­فرنگی با تیمار­های مختلف مغناطیسی گردید. بهترین نتیجه در شرایطی حاصل شد که بذر به صورت غوطه­ور در آب مغناطیسی سه بعدی 7/0 میلی­تسلا در میدان مغناطیسی سه بعدی 4/0 میلی­تسلا به مدت 60 دقیقه قرار داده شد.

کلیدواژه‌ها