اثر جریان کم میدان مغناطیسی به همراه آب مغناطیسی در کنترل بیماری پژمردگی فوزاریومی گیاهچه‌های گوجه‌فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

چکیده

بیماری پژمردگی فوزاریومی گیاهچه گوجه فرنگی حاصل ازFusarium oxysporum f. sp. Lycopersici  یکی از مهم­ترین بیماری­های گوجه­فرنگی در ایران و سراسر جهان محسوب می­شود. میدان­های مغناطیسی به عنوان یک عامل محیطی با تأثیر معنی­دار بر عملکرد و رشد گیاهان در نظر گرفته می­شوند. برهم کنش میدان مغناطیسی و زمان استقرار بذر گیاه در این میدان، در ارتقاء ویژگی­های رشدی گیاه به شدت مؤثر است. همچنین درصورت ایجاد ترکیب مناسبی از میدان مغناطیسی و زمان استقرار، پدیده­ای شبیه به رزونانس منجر به افزایش انرژی داخلی بذر­ها می شود و در نتیجه امکان دریافت محصول بیش­تر وجود دارد. قطب شمال مغناطیسی باعث افزایش رشد گیاه و قطب جنوب مغناطیسی مانـع از رشـد و نمو می­شـود. در این پژوهش با استفـاده از یک دستگاه پدیـد آورنـده میـدان مغناطیسی سه بعـدی Z .Y .X (ماننـد دستـگاه MRI پزشکـی با طـول موجـی بی­خطـر)، بذر و گیاهچـه گوجه­فرنگی با تیمار­های مختلف مغناطیسی گردید. بهترین نتیجه در شرایطی حاصل شد که بذر به صورت غوطه­ور در آب مغناطیسی سه بعدی 7/0 میلی­تسلا در میدان مغناطیسی سه بعدی 4/0 میلی­تسلا به مدت 60 دقیقه قرار داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Low magnetic field effect with magnetic water on the control of Fusarium wilting of seedlings of tomatoes

نویسندگان [English]

  • Arash Momeni 1
  • Saghar Ketabchi 2
1 Former MSc. Student, Department of Plant Pathology, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
2 Member of scientific board, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Tomato Fusarium wilt caused by Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici is one of the most important diseases of tomato in Iran and also around the world. Magnetic fields can be considered as an environmental factor that can have a significant effect on the performance and growth of plants. The interaction between the magnetic field and the time of seed exposure in the field has been extremely effective in promoting plant growth characteristics. A similar phenomenon of resonance increases domestic seeds’ energy, if the right combination of magnetic field and the time of exposure are applied which would lead to higher yield level. North Pole causes higher plant growth and South Pole prevents it. In this study, a 3-D magnetizer X.Y.Z. device (such as a MRI medical device with non-hazardous wavelength) was applied to make tomato seeds and seedlings magnetic in varied treatments. Among the treatments, the best result was achieved by using the combination of immersed seeds in magnetized water 0.7M through the magnetic field 0.4mT for 60 minutes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • magnetic field
  • Tomato Fusarium wilt
  • Control