ارزیـابی جـدایه‌های Trichoderma spp.برای کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی فوزاریومی میخک در گلخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا، دانشکده کشاورزی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین، ایران

2 گروه بیماری‌شناسی گیاهی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحـد ورامیـن- پیشوا، دانشکـده کشاورزی، ورامین، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، ورامین، ایران

چکیده

یکی از مخرب­ترین بیماری­های خاکزاد میخک بیماری پژمردگی فوزاریومی میخک با عامل dianthi . Fusarium oxysporum f.spمی­باشد. در این مطالعه توان بیوکنترلی جدایه­های مختلف سه گونه قارچTrichoderma روی قارچ عامل بیماری در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه­ای بررسی شد. جدایه­های آنتاگونیست مورد بررسی شامل Ta1،Ta2 ، Ta3 متعلق به گونهTrichoderma atroviride، شانزده جدایه (Th16-Th1) متعلق به گونه  harzianum.Tو یک جدایه Tl1 متعلق به گونه longibrachiatum . Tبودند. آزمون­های کشت متقابل و بررسی میزان کلونیزاسون در قالب طرح کاملا تصادفی با 21 تیمار در سه تکرار اجرا شد. جدایه­های Ta1 و Ta2 و Ta3 پنج روز پس از کشت متقابل کاملا پرگنه بیمارگر را پوشش دادند و موفق­ترین کلونیزه­کننده­های عامل بیماری بودند. بازدارندگی ترکیبات فرار (در کشت 72 ساعته و 96 ساعته) جدایه Ta3 (به ترتیب با 60% و 72%) نیز موثر­تر از سایر جدایه­ها بود. در گلخانه آ‍زمون­های تیمار خاک با زادمایه جدایه­های انتخابی تریکودرما به منظور بررسی توان بیوکنترلی این جدایه­ها در قالب طرح کاملا تصادفی با 12 تیمار در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که جدایه­های مورد بررسی با سطوح مختلفی قادر به کنترل بیماری بودند. جدایه Ta3 بیش­ترین تأثیر کنترلی را بر بیماری و کاهش درصد قلمه میری داشت و پس از آن جدایه­های Ta1 و Ta2 در یک گروه و جدایه­های Th2 و Tl1 نیز در یک گروه قرار گرفتند. به­طور کلی جدایه­های مورد بررسی در افزایش رشد گیاه تأثیر چندانی نداشتند ولی در روند کاهش بیماری موثر بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Trichoderma spp. isolates for biocontrol of fusarium wilt of carnation in greenhouse

نویسندگان [English]

  • Asma Moeeni 1
  • Mohammad Torabi 2
  • Dariush Shahriari 3
1 Former MSc. Student , Department of Plant Pathology, College of Agriculture, Varamin –Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
2 Departement of Plant Pathology, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
3 Assistant Professor, Agricultural and Natural Resources Research Center of Tehran Province, Varamin, Iran.
چکیده [English]

One of the most destructive soil-borne diseases of carnation is fusarium wilt caused by Fusarium oxysporumf.sp. dianthi. In This study, antagonistic potential of different isolotes of three Trichoderma species on growth of the pathogen in laboratory and control of the disease in greenhouse was investigated. Isolates of the antagonist were Ta1, Ta2 and Ta3 belonging to Trichoderma atroviride, sixteen isolates Th1-Th16 belonging to T. harzianum and one isolate Tl1 belonging to T. longibrachiatum. Dual culture and colonization tests were carried out in a completely randomized design with three replications. Isolates  Ta3, Ta2 and Ta1 which completely covered colonies of the pathogen after five days, were the mosts successful colonizers. Inhibitory effect of volatile metabolites of Ta3 isolate in 72h and 96h cultures of the pathogen and antagonis (60% and 72%, respectively) was higher than those of the other isolates. In greenhouse, soil treatment with isolates of Trichoderma, to study the biocontrol effects the isolates was carried out in an experiment with 21 treatments in three replications. The results showed that different isolates could control the disease in different levels. Isolate Ta3 had the highest effect on disease control and reduction of cuttings death, followed by isolates Ta1, Ta2, Ta3 and Th2. In general, the antagonist isolates had less effects on growth of the plant, but reduced disease severity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carnation
  • Trichoderma spp
  • Fusarium wilt
  • hyphal growth inhibition
  • biocontrol