ارزیـابی جـدایه‌های Trichoderma spp.برای کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی فوزاریومی میخک در گلخانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا، دانشکده کشاورزی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین، ایران

2 گروه بیماری‌شناسی گیاهی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحـد ورامیـن- پیشوا، دانشکـده کشاورزی، ورامین، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، ورامین، ایران

چکیده

یکی از مخرب­ترین بیماری­های خاکزاد میخک بیماری پژمردگی فوزاریومی میخک با عامل dianthi . Fusarium oxysporum f.spمی­باشد. در این مطالعه توان بیوکنترلی جدایه­های مختلف سه گونه قارچTrichoderma روی قارچ عامل بیماری در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه­ای بررسی شد. جدایه­های آنتاگونیست مورد بررسی شامل Ta1،Ta2 ، Ta3 متعلق به گونهTrichoderma atroviride، شانزده جدایه (Th16-Th1) متعلق به گونه  harzianum.Tو یک جدایه Tl1 متعلق به گونه longibrachiatum . Tبودند. آزمون­های کشت متقابل و بررسی میزان کلونیزاسون در قالب طرح کاملا تصادفی با 21 تیمار در سه تکرار اجرا شد. جدایه­های Ta1 و Ta2 و Ta3 پنج روز پس از کشت متقابل کاملا پرگنه بیمارگر را پوشش دادند و موفق­ترین کلونیزه­کننده­های عامل بیماری بودند. بازدارندگی ترکیبات فرار (در کشت 72 ساعته و 96 ساعته) جدایه Ta3 (به ترتیب با 60% و 72%) نیز موثر­تر از سایر جدایه­ها بود. در گلخانه آ‍زمون­های تیمار خاک با زادمایه جدایه­های انتخابی تریکودرما به منظور بررسی توان بیوکنترلی این جدایه­ها در قالب طرح کاملا تصادفی با 12 تیمار در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که جدایه­های مورد بررسی با سطوح مختلفی قادر به کنترل بیماری بودند. جدایه Ta3 بیش­ترین تأثیر کنترلی را بر بیماری و کاهش درصد قلمه میری داشت و پس از آن جدایه­های Ta1 و Ta2 در یک گروه و جدایه­های Th2 و Tl1 نیز در یک گروه قرار گرفتند. به­طور کلی جدایه­های مورد بررسی در افزایش رشد گیاه تأثیر چندانی نداشتند ولی در روند کاهش بیماری موثر بودند.

کلیدواژه‌ها