تنـوع بیماری‌زایی قارچ Didymella rabieiعامل بیمـاری برق‌زدگی نخـود در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجـوی سابق کارشنـاسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسـلامی، واحـد ورامین-پیشوا، دانشکده کشـاورزی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین

2 گروه بیماری‌شناسی گیاهی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحـد ورامیـن- پیشوا، دانشکـده کشاورزی، ورامین، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، ورامین، ایران

چکیده

بیماری برق­زدگی نخود در اثر قارچ Ascochyta rabiei (Pass.) Lab.، مهم­ترین بیماری نخود معمولی در دنیا و ایران می­‌باشد که در شرایط مساعد آب و هوایی سبب خسارت‌­های هنگفتی به مزارع نخود می‌­گردد. آگاهی از تنوع ژنتیکی و نژاد­های عامل بیماری در هر منطقه برای دستیابی به ارقام مقاوم ضروری است. در این تحقیق نژاد­های فیـزیولـوژیک 28جـدایـه A. rabiei که در سال­های 93-1391 از پنـج ناحیـه استـان کرمانشاه جمـع­آوری و خالص­سازی شـده بودند، با استفـاده ازهفـت رقـم افتـراقـی نخـود (ILC-72،ILC-1929 ،ILC-194 ،ICC-3996 ، ILC-5928، ILC-1929 و ILC-202) تعیین شد. تمام جدایه­ها در شش نژاد قیزیولوژیک طبقه­بندی شدند. از کل جدایه­های مطالعه شده در این بررسی هفت جدایه (25%) متعلق به نژاد 1، پنج جدایه (8/17%) متعلق به نژاد 2، هفت جدایه (25%) متعلق به نژاد 3، چهار جدایه (4/14%) متعلق به نژاد 4، دو جدایه (2/7%) متعلق به نژاد 5 و سه جدایه (6/10%) متعلق به نژاد 6 بودند. نژاد­های1، 2، 3 و 4 با 23جدایه (1/82%) در تمامی نواحی استان پراکنده بودند. در حالی که نژاد 6 با قدرت بیماری­زایی بالا فقط در یک ناحیه ‌کرمانشاه (سرارود) مشاهده ‌شد. در بررسی خصوصیات مورفولوژیکی جدایه­ها روی محیط CSA(Chickpea Sucrose Agar)، تفاوت­های مشخصی در قطر، رنگ و شکل کلنی، تراکم پیکنیدیوم و اندازه پیکنیدیوم جدایه­ها وجود داشت ولی از نظر اندازه پیکنیدیوسپور اختلافی دیده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathogenic variability of Didymella rabiei, the agent of ascochyta blight of chickpea in Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • Elahe Paymard 1
  • Mohammad Torabi 2
  • Dariush Shahriari 3
1 Former MSc. Student , Department of Plant Pathology College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University Varamin, Iran
2 Departement of Plant Pathology, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
3 Assistant Professor, Agriculthral and Natural Resources Research Center of Tehran Province, Varamin, Iran.
چکیده [English]

Blight disease of chickpea caused by Ascochyta rabiei (Pass.) Lab.is one of the most important chickpea diseases in the world and Iran, which causes huge damages to chickpea farm in the suitable climatic conditions. Study of genetic diversity and various races exist in the different regions would be necessary for resistant cultivars development. In this research physiological races of 28 isolates of A. rabiei which were collected and purified from five region of Kermanshah province during 2012-2013 were determined using seven differential chickpea cultivars (ILC-202, ILC-1929, ILC-5928, ICC-3996, ILC-194, ILC-1929 and ILC-72). All isolates were classified in six physiological races. Among the all isolates, seven isolates (25%) belonged to race 1, Five isolates (17.8%) belonged to race 2, Seven isolates (25%) belonged to race 3, Four isolates (14.4%) belonged to race 4, two isolates (7.2%) belonged to race 5 and three isolates (10.6%) belonged to race 6. Races 1, 2, 3 and 4 with 23 isolates (82.1%) were occurred in all areas of the province while race 6 with high virulence was detected only in one area (Sararood). Investigation of the morphological traits of isolates on CSA (Chickpea sucrose Agar), showed differences in view of diameter, color and form of colony, pycnidium density and pycnidium size among the isolates, but there was not any difference in term of pycnidiospore size.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ascochyta blight
  • Chickpea
  • race
  • variability
  • differential cultivars