تنـوع بیماری‌زایی قارچ Didymella rabieiعامل بیمـاری برق‌زدگی نخـود در استان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجـوی سابق کارشنـاسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسـلامی، واحـد ورامین-پیشوا، دانشکده کشـاورزی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین

2 گروه بیماری‌شناسی گیاهی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحـد ورامیـن- پیشوا، دانشکـده کشاورزی، ورامین، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، ورامین، ایران

چکیده

بیماری برق­زدگی نخود در اثر قارچ Ascochyta rabiei (Pass.) Lab.، مهم­ترین بیماری نخود معمولی در دنیا و ایران می­‌باشد که در شرایط مساعد آب و هوایی سبب خسارت‌­های هنگفتی به مزارع نخود می‌­گردد. آگاهی از تنوع ژنتیکی و نژاد­های عامل بیماری در هر منطقه برای دستیابی به ارقام مقاوم ضروری است. در این تحقیق نژاد­های فیـزیولـوژیک 28جـدایـه A. rabiei که در سال­های 93-1391 از پنـج ناحیـه استـان کرمانشاه جمـع­آوری و خالص­سازی شـده بودند، با استفـاده ازهفـت رقـم افتـراقـی نخـود (ILC-72،ILC-1929 ،ILC-194 ،ICC-3996 ، ILC-5928، ILC-1929 و ILC-202) تعیین شد. تمام جدایه­ها در شش نژاد قیزیولوژیک طبقه­بندی شدند. از کل جدایه­های مطالعه شده در این بررسی هفت جدایه (25%) متعلق به نژاد 1، پنج جدایه (8/17%) متعلق به نژاد 2، هفت جدایه (25%) متعلق به نژاد 3، چهار جدایه (4/14%) متعلق به نژاد 4، دو جدایه (2/7%) متعلق به نژاد 5 و سه جدایه (6/10%) متعلق به نژاد 6 بودند. نژاد­های1، 2، 3 و 4 با 23جدایه (1/82%) در تمامی نواحی استان پراکنده بودند. در حالی که نژاد 6 با قدرت بیماری­زایی بالا فقط در یک ناحیه ‌کرمانشاه (سرارود) مشاهده ‌شد. در بررسی خصوصیات مورفولوژیکی جدایه­ها روی محیط CSA(Chickpea Sucrose Agar)، تفاوت­های مشخصی در قطر، رنگ و شکل کلنی، تراکم پیکنیدیوم و اندازه پیکنیدیوم جدایه­ها وجود داشت ولی از نظر اندازه پیکنیدیوسپور اختلافی دیده نشد.

کلیدواژه‌ها