معرفی سوسک‌های برگخوار قبیله (Col.: Chrysomelidae: Cryptocephinae) Clytrini در سه استان البرز، تهران و قزوین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حشره‌شناسی، گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیار، رشته حشره‌شناسی، گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

مطالعـه فونستیکی طی سال­های 1391 تا 1394 سوسک­های برگخوار قبیله Clytrini Kirby, 1837 انجام شد. در این پژوهش چهار جنس و هشت گونه جمع­آوری و شناسایی گردید که از این بین گونهClytra laeviuscula (Ratzeburg, 1837) برای اولین بار از ایران سه و گونه برای استان قزوین، دو گونه برای استان تهران و یک گونه برای استان البرز برای اولین بار گزارش می­شود. 

کلیدواژه‌ها