ارزیابی درون شیشه‌ای مقاومت چند ژنوتیپ تجاری آلو به بیماری پوسیدگی فیتوفتورائی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجـوی سابق کارشنـاسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسـلامی، واحد ورامین- پیشـوا، دانشکـده کشـاورزی، گـروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین ، ایران

2 استادیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات باغبانی، کرج، ایران

3 دانشیـار، دانشگاه آزاد اسـلامی، واحد ورامین- پیشـوا، دانشکـده کشـاورزی، گـروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین ، ایران

چکیده

بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه ناشی از گونه­های مختلف  Phytophthoraاز مهم­‌ترین عوامل زوال درختان میوه هسته­‌دار محسوب می‌­شود. در این تحقیق مقاومت نسبی هشت ژنوتیپ‌ تجاری آلو به این بیمارگر بررسی شد. بدین منظور، ابتدا با استفاده از محیط‌کشت نیمه‌انتخابی آرد ذرت آگار حاوی پیماریسین، کاربندازیم و ریفامپیسین (ppm 10 از هر کدام) دو جـدایه فیتـوفتـورا از درختان آلـوده زردآلـو و بادام واقع در ایستـگاه تحقیقات باغبانی کمال­‌شهر و مشگین­‌دشت کرج متعلق به موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، جدا­سازی و با استفاده از مشخصات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی به‌­عنوان گونه P. cactorum شناسایی شدند. مواد گیاهی به صورت درون‌شیشه­‌ای روی محیط کشت MS تکثیر و با یک دانه گندم حاوی توده میسلیومی جدایه زرد­آلو در پای هر شاخساره مایه­‌زنی شدند. پس از ده روز نگهداری در 24 درجه سانتی­‌گراد در تاریکی، شاخص پیشرفت نکروز روی هر شاخساره محاسبه و با استفاده از یک مقیاس چهار ‌قسمتی واکنش هر ژنوتیپ تعیین شد. بر اساس نتایج، ژنوتیپ­‌ها در سطح احتمال 5% تفاوت معنی­‌داری با یک­دیگر نشان دادند. همه ژنوتیپ­‌ها در درجات مختلف به این بیماری آلوده شدند. ژنوتیپ‌­ها با سری نام­‌های 3547، 3554، 3553، 3542، 3538، 3515 و 3528 واکنش حساسیت نشان دادند. در حالی­که درصد شاخص پیشرفت نکروز در ژنوتیپ 3512 کم­تر از 50 درصد بود بنابراین به­‌عنوان نیمه مقاوم ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها