غربال درون شیشه‌ای تعدادی از پایه‌های سیب برای مقاومت به بیماری پوسیدگی فیتوفترایی ریشه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، دانشکده کشاورزی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین، ایران

2 استادیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات باغبانی، کرج، ایران

3 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، دانشکده کشاورزی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین، ایران

چکیده

بیماری پوسیدگی فیتوفترائی ریشه و طوقه از مهم­ترین عوامل بیماری­زای درختان میوه سیب در ایران و سایر نقاط جهان است. هدف از انجام این تحقیق جداسازی گونه­های اوومیست از طوقه و ریشه آلوده درختان سیب، استقرار روشی مطمئن برای ایجاد بیماری درون شیشه و ارزیابی مقاومت تعدادی از پایه­های سیب با روش درون شیشه بود. نمونه­های آلوده ازخاک و طوقه درختان سیب در کرج جمع­آوری و از میان بیست نمونه آلوده، سه جدایه Phytophthora cactorumدر محیط کشت نیمه اختصاصی جداسازی شدند. آزمون بیماری­زائی و مقایسه قدرت بیماری­زایی جدایه­‌ها روی میوه­‌های نارس گلابی انجام شد. ارزیابی مقاومت پایه­های خارجی M9، M26، MM106، ژنوتیـپ­های بومی آزایش اصفهـان و مربائی مشهـد، و پنـج هیبرید حاصل از تلاقی مربائی مشهد × M9 که با سری نام­های H1 تا H5 مشخص شده اند انجام شد. گیاهچه­های کشت بافتی با دانه­های گندم آلوده به قارچ عامل بیماری در شرایط درون شیشه مایه­زنی شده و پیشرفت نکروز روی شاخساره‌­ها پس از 18 روز یادداشت­برداری گردید. بر اساس نتایج ژنوتیپH5  با میانگین 65/23 میلی­متر طول نکروز حساس­ترین وH1  با میانگین 32/5 میلی­متر طول نکروز به­عنوان مقاوم­ترین ژنوتیپ به P. cactorumشناسائی شدند. 

کلیدواژه‌ها