تنـوع ژنتـیـکی جـدایـه‌های قـارچ عـامل پوسیـدگی ریـشـه و طـبـق پیـاز F. oxysporum f.sp. cepae

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشنـاسی ارشـد دانشـگاه آزاد اسـلامی، واحـد ورامین – پیشـوا، دانشکـده کشـاورزی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، ایران

3 استـاد، دانشـگاه آزاد اسـلامی، واحـد ورامین – پیشـوا، دانشکـده کشـاورزی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین، ایران

چکیده

بیماری پوسیدگی ریشه و طبق پیاز ناشی از قارچF. oxysporum f.sp. cepae  یکی از مهم­ترین عوامل بیماری­زای پیاز می­باشد که موجب خسارت اقتصادی قابل توجه در کشت پیاز می­گردد. به منظور تعیین تنوع ژنتیکی و قرابت ژنتیکی بین جدایه­های قارچ عامل بیماری، در سال 1391 از سی جدایه قارچ عامل بیماری که از استان­های اصفهان، اردبیل، کرمان و فارس جدا­سازی و اثبات بیماری-زایی شده بودند و در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان نگهداری می­شوند استفاده شد. آلوده­سازی با جدایه­های عامل بیماری روی سه رقم پیاز سفید کاشان، سفید اهواز و قرمز آذرشهر انجام شد و برای بررسی تنوع و قرابت ژنتیکی جدایه­ها از روش RAPD و بررسی­های تکمیلی با استفـاده از روش PCR-RFLP و جفت آغازگر­های ITS1/ITS4 انجام شد. داده­های حاصله با استفاده از نرم­افزار NTSYS-pc تجـزیه و تحلیـل و جـدایه­ها بر اساس ضریب تشـابه جاکارد و ضـریب تطابق ساده به روش UPGMA گروه­بندی شدند. برای بررسی اختلاف بیماری­زایی جدایه­ها، سوخ­های پیاز آلوده به جدایه­ها در گلدان در گلخانه با دمای خدود 25درجه سانتی­گراد و رطویت 70% با تناوب نوری 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی نگهداری و هر سه روز یک بار آبیاری شدند. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی در پنج تکرار بود. و آمار­برداری از بیماری سه هفته پس از کاشت انجام شد. نتایج نشان داد شدت آلودگی جدایه­های قارچF. oxysporum f.sp. cepae  در ارقام پیاز متفاوت بوده و اختلاف معنی­دار در سطح احتمال 1% بین جدایه­ها وجود داشت. در این تحقیق ارتباط خاصی بین جدایه­ها از نظر تنوع بیماری­زایی و تنوع ژنتیکی مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها