تنـوع ژنتـیـکی جـدایـه‌های قـارچ عـامل پوسیـدگی ریـشـه و طـبـق پیـاز F. oxysporum f.sp. cepae

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشنـاسی ارشـد دانشـگاه آزاد اسـلامی، واحـد ورامین – پیشـوا، دانشکـده کشـاورزی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، ایران

3 استـاد، دانشـگاه آزاد اسـلامی، واحـد ورامین – پیشـوا، دانشکـده کشـاورزی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین، ایران

چکیده

بیماری پوسیدگی ریشه و طبق پیاز ناشی از قارچF. oxysporum f.sp. cepae  یکی از مهم­ترین عوامل بیماری­زای پیاز می­باشد که موجب خسارت اقتصادی قابل توجه در کشت پیاز می­گردد. به منظور تعیین تنوع ژنتیکی و قرابت ژنتیکی بین جدایه­های قارچ عامل بیماری، در سال 1391 از سی جدایه قارچ عامل بیماری که از استان­های اصفهان، اردبیل، کرمان و فارس جدا­سازی و اثبات بیماری-زایی شده بودند و در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان نگهداری می­شوند استفاده شد. آلوده­سازی با جدایه­های عامل بیماری روی سه رقم پیاز سفید کاشان، سفید اهواز و قرمز آذرشهر انجام شد و برای بررسی تنوع و قرابت ژنتیکی جدایه­ها از روش RAPD و بررسی­های تکمیلی با استفـاده از روش PCR-RFLP و جفت آغازگر­های ITS1/ITS4 انجام شد. داده­های حاصله با استفاده از نرم­افزار NTSYS-pc تجـزیه و تحلیـل و جـدایه­ها بر اساس ضریب تشـابه جاکارد و ضـریب تطابق ساده به روش UPGMA گروه­بندی شدند. برای بررسی اختلاف بیماری­زایی جدایه­ها، سوخ­های پیاز آلوده به جدایه­ها در گلدان در گلخانه با دمای خدود 25درجه سانتی­گراد و رطویت 70% با تناوب نوری 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی نگهداری و هر سه روز یک بار آبیاری شدند. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی در پنج تکرار بود. و آمار­برداری از بیماری سه هفته پس از کاشت انجام شد. نتایج نشان داد شدت آلودگی جدایه­های قارچF. oxysporum f.sp. cepae  در ارقام پیاز متفاوت بوده و اختلاف معنی­دار در سطح احتمال 1% بین جدایه­ها وجود داشت. در این تحقیق ارتباط خاصی بین جدایه­ها از نظر تنوع بیماری­زایی و تنوع ژنتیکی مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic diversity of Fusarium oxysporum f.sp. cepae the causal agent of onion root and basal rot disease

نویسندگان [English]

  • Bahar Haghani 1
  • Mahdi Nasr Esfahani 2
  • Mohammad Torabi 3
1 Former MSc. Student Department of Plant Pathology, College of Agriculture, Varamin – Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
2 Associate professor, Agricultural and Natural Resources Research Center of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Plant Pathology, College of Agriculture, Varamin – Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
چکیده [English]

Root and basal rot caused by Fusarium oxysporum f.sp. cepae is one of the most important diseases of onions that causes significant economic losses in onions fields. To recognize the genetic diversity and relationship among isolates of the pathogen, 30 isolates which had been collected from Isfahan, Kerman, Ardebil and Fars provinces, Iran were studies in 2012. Pathogenicity diversity of the isolates was investigated by inoculation of all isolates on three cultivars of onion named Sefid Kashan, Sefid Ahvaz and Ghermez Azarshahr in greenhouse. Genetic diversity of the isolates was also investigated by RAPD and PCR-RFLP techniques using ITS1 / ITS4 primers. Molecular data were analyzed by NTSYS-pc software and isolates were then classified using Jaccard coefficient and UPGMA simulated methods. In pathogenicity experiment, onion bulbs infected with isolates were planted in pots and maintained in greenhouse with 25 ˚C, 70% RH and 12h light. The experiment was carried out in completely randomized design with five replications and disease severity for each isolate were assessed three weeks after planting. The results showed that disease severity of isolates was significantly different at 1% level of probability in different onion cultivars but no significant relationship was detected in pathogenicity variation and genetic diversity among the isolates.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fusarium
  • root and basal rot
  • onion
  • root rot
  • genetic diversity
  • isolates
  • pathogenicity variation