کنـتـرل شیمیـایی بیـمـاری مرگ گیـاهـچـه خـیار ناشـی از قـارچ Pythium aphanidermatum

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، دانشکده کشاورزی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین

2 دانشیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، ایران

3 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، دانشکده کشاورزی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین ، ایران

چکیده

بوته میری خیار، ناشی از (Edson) Fitzp  Pythium aphanidermatumاز جمله بیماری‏­هایی است که با مهیا شدن عوامل محیطی به خصـوص رطوبت بالا، دمای مطلـوب و عـدم رعـایت تناوب کشت، همـواره ظاهر می‏­شود. با توجه به اهمیت این بیماری، اثر قارچ­کش‎­های پروپاموکارب هیدروکلرید (پروپلانت (722 SL، متالاکسیل (ریدومیل (GR 5% و بردوفیکس18%)  (SC، در خزانه و گلخانه، در کنترل این بیماری بررسی شد. تاثیر قارچ‎­کش پروپاموکارب هیدروکلرید با دز­های 75/.، 1 و 25/1 در هزار، در مقایسه با قارچ­‏کش متالاکسیل گرانول به میزان 5/2 گرم در متر­مربع و بردوفیکس به میزان 5 میلی­لیتر در هزار و شاهد بدون قارچ­کش، در قالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه واریانس ساده و مرکب داده انجام شد. تجزیه آماری، به صورت ساده و مرکب با نرم افزار  SASانجام شد. نتایج نشان داد که قارچ­‏کش­‏ها در دوز­های مختلف مورد استفاده، از نظر درصد مرگ گیاهچه ناشی از بیماری بوته میری خیار در خزانه و گلخانه تفاوت معنی­دار داشتند. در خزانه، قارچ­کش پروپاموکارب هیدروکلرید، به میزان یک میلی­لیتر در هزار با 62/7 درصد مرگ گیاهچه، بیش­ترین اثر را درکاهش بیماری داشت و قارچ‏­کش بردوفیکس، با 50/41 درصد مرگ گیاهچه کم­ترین تاثیر را در مقایسه با سایر قارچ­کش-‏ها و شاهد نشان داد. در آزمایش گلخانه نیز کم­ترین و بیش­ترین درصد مرگ گیاهچه مربوط به تیمار پروپاموکارب هیدروکلرید با دوز 75 0 میلی­لیتر در هزار و متالاکسیل بادوز 5/2 گرم در متر­مربع، به ترتیب با 75/3 و 00/45 درصد مرگ گیاهچه بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chemical control of cucumber damping off caused by Pythium aphanidermatum

نویسندگان [English]

  • Somayeh Atashbahar 1
  • Mahdi Nasr Esfahani 2
  • Mohammad Torabi 3
1 former MSc. Student Department of Plant Pathology, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
2 Associate professor, Agricultural and Natural Resources Research Center of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Professor Department of Plant Pathology, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
چکیده [English]

Damping off of cucumber caused by Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp. Usually appears when climatic conditions especially high humidity and favorable temperature are available and also in the lack of crop rotation. In the present study efficacy of some fungicides inctuding Propamocarb hydrochloride (Proplant722sl®), Metalaxyl (Ridomyl GR 5 %®) and Bordeaux Fix (SC 18 %®) on control of cucumber damping off was investigated in nursery and greenhouse. The effect of Propamocorb hydrochloride with dosages 0.75, 1 and 1.25 ml/1000 was compared whit Metalaxyl G2.5g/m2, Bordeaux Fix Sc5 mg/1000 and control (without fungicide) using a completely randomized designe.Simple and combined analysis of variance was carried out by SAS soft ware. The results showed that the percentages of cucumber seeding’s damping off in nursery and greenhouse were significantly different among the fungicides with apphed dosages. In nursery, Propamocarb hydrochloride 1ml/1000 with 7.62% damping off had the highest effect on disease control and Bordeaux Fix with 41.50% damping off had the lowest effect compared to the other fungicides and control treatments. In greenhouse, the highest and lowest percentages of damping off (45.00% and 3.75%, respectively) were recorded in propamocarb hydrochloride 0.75 m/1000 and metalaxyl 2.5g/m2 treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cucumber
  • damping off
  • Propamocarb hydrochloride
  • Bordeaux Fix
  • Metalaxyl