بررسی ترجیح تخم‌گذاری سفید‌بالک یاس Aleuroclava jasmini بر روی دو رقم زیتون در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، ورامین، ایران

2 - استادیار، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین -پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

سفید­بالک یاس (Aleuroclava jasmini) یکی از آفات مهم و اقتصادی است که خسارت آن به­طور روز افزون در منـاطـق تحت کشت مرکبات ایران اهمیت یافتـه است و برای کنتـرل آن به دفعـات از مبارزه شیمیایی استفاده می­شود. یکی از روش­های مهم جایگزین برای مبارزه با این آفت استفاده از ارقام مقاوم است که نه تنها باعث کاهش مصرف سموم شیمیایی و اثرات جانبی آن بر محیط زیست و انسان می­گردد، بلکه کارایی سایر روش­های مبارزه را نیز افزایش می­دهد. از آن جا که درختچه­‌های زیتون متعلق به خانواده Oleaceae از میزبان­های این حشره محسـوب می­شوند، در این پژوهش ترجیح تخم­ریزی A. jasmini بر روی 2 رقم زیتون زرد و مانزانیلا با استفاده از قفس­های توری در دما 2±27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ±60 درصد و دوره نوری 16:8 (تاریکی:روشنایی) به طور روزانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیش­ترین میزان تخم­ریزی بر روی رقم مانزانیلا بوده که بیانگر ترجیح این رقم برای فعالیت تخم­گذاری نسبت به رقم زرد بود. از نتایج بدست آمده می­توان در برنامه مدیریتی سفید­بالک یاس در سطح شهر تهران استفاده نمود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Oviposition preference of Jasmine whitefly Aleuroclava jasmini on two olive varieties in Tehran city

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Darvishi 1
  • Neda Kheradpir 2
1 Department of Entomology, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
چکیده [English]

Jasmine whitefly Aleuroclava jasmini, is an economic serious pest with high level of yield damage in citrus orchards which is mainly controlled by chemical methods. Planting the resistant plants could be a very helpful replacement method for chemical control which neither has the negative impact of the chemical control on environment, nor impacts on the other controlling methods. Olive trees belonging to Oleaceae and as a very important host for the whitefly species has been selected in this experiment. Oviposition rate of the female jasmine whiteflies were counted daily on two main olive varieties, Yellow and Manzanila, under 27±2 °c, RH=60±5% and photoperiod of 16L:8D. The results showed that higher oviposition rate on Manzanila proved that it would be a more suitable host for jasmine host. The obtained results would be applied in jasmine whitefly management programs in Tehran city.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jasmine whitefly
  • Aleuroclava jasmine
  • Olive
  • Oviposition preference