بررسی ترجیح تخم‌گذاری سفید‌بالک یاس Aleuroclava jasmini بر روی دو رقم زیتون در شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، ورامین، ایران

2 - استادیار، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین -پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

سفید­بالک یاس (Aleuroclava jasmini) یکی از آفات مهم و اقتصادی است که خسارت آن به­طور روز افزون در منـاطـق تحت کشت مرکبات ایران اهمیت یافتـه است و برای کنتـرل آن به دفعـات از مبارزه شیمیایی استفاده می­شود. یکی از روش­های مهم جایگزین برای مبارزه با این آفت استفاده از ارقام مقاوم است که نه تنها باعث کاهش مصرف سموم شیمیایی و اثرات جانبی آن بر محیط زیست و انسان می­گردد، بلکه کارایی سایر روش­های مبارزه را نیز افزایش می­دهد. از آن جا که درختچه­‌های زیتون متعلق به خانواده Oleaceae از میزبان­های این حشره محسـوب می­شوند، در این پژوهش ترجیح تخم­ریزی A. jasmini بر روی 2 رقم زیتون زرد و مانزانیلا با استفاده از قفس­های توری در دما 2±27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ±60 درصد و دوره نوری 16:8 (تاریکی:روشنایی) به طور روزانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیش­ترین میزان تخم­ریزی بر روی رقم مانزانیلا بوده که بیانگر ترجیح این رقم برای فعالیت تخم­گذاری نسبت به رقم زرد بود. از نتایج بدست آمده می­توان در برنامه مدیریتی سفید­بالک یاس در سطح شهر تهران استفاده نمود. 

کلیدواژه‌ها